Artikeln publicerades 12 januari 2021

Två Vaxholmsvikar föreslagna till Natura 2000-områden

Torsdag 17 december föreslog regeringen 13 nya Natura 2000-områden, varav två ligger i Vaxholm. Båda vikarna ligger på Bogesund, Nibbleviken i norr och Ekefjärd i söder.

Natura 2000-klassning är ett vanligt naturskydd i Sverige och områdena utgör ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Alla medlemsstater skyddar de utpekade områdena med syftet att bevara biologisk mångfald.

Regeringens arbete med att stärka och bevara den biologiska mångfalden på land och i vatten har resulterat i förslaget för bland annat flera värdefulla Östersjövikar. Inom EU finns nämligen olika direktiv som syftar till att skydda djur och natur. Ett av dessa är art- och habitatdirektivet, där arter och naturtyper som är viktiga att bevara listas.

Nibbleviken och Ekefjärd föreslås bli Natura 2000-områden utifrån EU:s art- och habitatdirektiv för att vikarna är just värdefulla naturtyper.

Vaxholms stad yttrade sig redan 2015 positivt om skydd av vikarna (KS 2015.1 samt KS 2015.128). Det som återstår nu är ett beslut hos EU-kommissionen för att Nibbleviken och Ekefjärd ska få ingå i Natura 2000-nätverket.

Karta över de två vikarna som föreslås få Natura-2000 klassning.