Artikeln publicerades 28 januari 2020

Utredning av ny skola på Rindö

Efter vikande elevunderlag med stort ekonomiskt underskott som följd har kommunfullmäktige gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga en mindre skola på Rindö än den som tidigare beslutats.

I mars ska utredningen presenteras för barn- och utbildningsnämnden.

När beslutet togs, våren 2016, om att bygga en ny skola på Rindö visade prognoser och bostadsbyggande på en stor inflyttning och därmed behov av en ny F-6 skola på ön.

Nu har det visat sig att antalet barnfamiljer som flyttat till Rindö är färre än väntat. Sedan läsåret 2014-2015 har elevantalet i Rindö skola minskat med en tredjedel, vilket har gjort att skolan under förra läsåret redovisade ett underskott på 2,5 miljoner kronor (inklusive särskilt ö-bidrag). Medel som delvis har fått tas från andra skolor och förskolor i Vaxholm.

Utreda en mindre skola

Det gamla uppdraget som utbildningsförvaltningen har att bygga en ny F-6 skola gäller fortfarande. Men under kommunfullmäktigesammanträdet i december gav politikerna, via mål- och budget 2020, utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga en mindre skola på Rindö.

Förvaltningen arbetar nu med denna utredning och inget är ännu beslutat om en mindre skola.

–Vårt uppdrag är att ta fram en ny plan för att klara en budget i balans, säger utbildningschef Ulrika Strandberg.

En åtgärd som genomfördes under 2019 var att slå ihop Rindö och Vaxö rektorsområden till ett. Men fler åtgärder krävs för att få en budget i balans.

–Jag förstår att det kan finnas föräldrar som är oroliga för vad som ska hända med deras barns skola. Vårt uppdrag är att hitta den bästa möjliga lösningen för att kunna bygga en ny mindre skola på Rindö, säger Ulrika Strandberg.

Utbildningsförvaltningen utreder nu flera olika möjligheter till en mindre skola på Rindö.

God kvalitet för eleverna

–Vi behöver ta hänsyn till för- och nackdelar med olika lösningar, säger Ulrika Strandberg. Inte bara för att få ekonomin i balans men också för att kunna säkerställa en god kvalitet och en bra verksamhet både för elever och pedagoger. Vi vill skapa en bra social miljö och god pedagogisk undervisningskvalitet för eleverna.

Förvaltningen arbetar nu tillsammans med skolledningen på Vaxö-Rindö skolor för att ta fram olika förslag på en ny skola på Rindö. Under utredningsarbetet kommer föräldrar till barn i Rindö skola att bjudas in till ett informationsmöte.

I början av mars kommer utbildningsförvaltningen att presentera sin utredning för politikerna så att de har underlag för att fatta beslut.

Har du ytterligare frågor, kontakta:

Barn- och utbildningsförvaltningen

E-post: utbildning@vaxholm.se