GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) för behandling av personuppgifter i EU.

Vad innebär Dataskyddsförordningen (GDPR)?

Dataskyddsförordningen reglerar hur myndigheter, företag och andra organisationer får behandla personuppgifter och har införts för att stärka den personliga integriteten i hela EU. Förordningen har effekt i hela EU, vilket innebär att den gäller som lag i alla medlemsländer. Som komplement till dataskyddsförordnignen finns även nationell dataskyddslagstiftning i Sverige.

Dataskyddsförordningen ställer stränga krav på personuppgiftsbehandling. Den organisation eller myndighet som vill behandla personuppgifter måste ha tydliga ändamål och rättsliga grunder för behandlingen. Behandlingen ska omfatta så få personuppgifter som möjligt för att uppnå ändamålet och uppgifterna ska raderas när de inte längre behövs. Behandlingen ska dessutom ske på ett säkert sätt. Därtill har de registrerade fått starka rättigheter till bland annat registerutdrag, rättelse, radering och information om behandlingen som sker.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan härledas till en fysisk person i livet. Det kan röra sig om både direkta personuppgifter, så som namn, personnummer och bild, men även indirekta uppgifter som till exempel IP-adress, fastighetsbeteckningar eller registreringsnummer på bilen. Även sådan information som tillsammans med en nyckel eller annan information kan kopplas till en person, till exempel krypterad information eller initialer, kan utgöra personuppgifter.

Lagstiftningen identifierar även en särskild kategori med känsliga personuppgifter. Huvudregeln är att dessa uppgifter inte får behandlas om den personuppgiftsansvarige inte kan visa på tydliga ändamål och starka rättsliga grunder. Känsliga uppgifter är:

  • Ras eller etnicitet
  • Politiska åsikter
  • Religiös eller filosofisk övertygelse
  • Facktillhörighet
  • Uppgifter om hälsa
  • Sexuell läggning
  • Genetiska och biometriska personuppgifter

I dataskyddsförordningen används ordet ras, men det står också att det inte innebär att EU godtar teorier om att det skulle finnas skilda människoraser.

Vad är en personuppgiftsbehandling?

En behandling enligt Dataskyddsförordningen är i stort sett allt man kan göra med uppgiften, till exempel samla in, registrera, lagra, sprida, läsa eller radera uppgiften. Lagstiftningen omfattar dels digital behandling, det vill säga behandling som sker i IT-system, på enskilda datorer eller mobiltelefoner, dels mer strukturerade manuella register i till exempel pärmar och personakter.

Vaxholms stads arbete med personuppgiftsbehandling

I en kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker i respektive verksamhet. Även de kommunala bolagen är personuppgiftsansvariga för sina personuppgiftbehandlingar. Det är den personuppgiftsansvariges uppgift att se till att personuppgifter hanteras korrekt, att det finns tillräckliga resurser för arbetet med dataskydd, att personal som hanterar personuppgifter har kunskap om lagregleringen och att organisationen har utsett dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud finns nedan.

Vaxholms stads nämnder arbetar kontinuerligt med att uppdatera sina förteckningsregister över de personuppgiftsbehandlingar som förekommer i verksamheterna.

När och varför behandlas personuppgifter i Vaxholms stad?

För att utföra sina uppdrag hanterar Vaxholms stad en stor mängd personuppgifter om framför allt sina medborgare och anställda. När någon kontaktar kommunen, till exempel för att ansöka om barnomsorg, bygglov eller försörjningsstöd, registreras dennes uppgifter i olika system på berörd förvaltning. Uppgifter kan dels komma från en person direkt, men även från andra källor, till exempel från folkbokföringsregistret, anmälare, anhöriga eller andra myndigheter.

För mer information se respektive nämnds behandlingskort längst ned på denna sida.

De uppgifter som myndigheten behandlar används till exempel för att behandla ansökningar, ärenden och utredningar, samt för att utföra andra uppgifter som utgör allmänt intresse. Dessutom behandlas en del uppgifter för att uppfylla krav i andra lagstiftningar, bland andra tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

I de fall Vaxholms stad behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke finns det alltid möjlighet att återkalla samtycket. Kontakta i sådana fall dataskyddsombud, kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Har du frågor om Vaxholms stads personuppgiftshantering?

Du som registrerad kan kontakta kommunens personuppgiftsansvariga om du (1) har frågor om en behandling; (2) vill begära rättelse av din information; (3) vill begära att bli raderad; (4) vill invända mot behandlingen; eller (5) vill begära ett registerutdrag över våra behandlingar av dina personuppgifter.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Har du har mer allmänna frågor om personuppgiftsarbetet i Vaxholms stad är du välkommen att kontakta Vaxholms stads personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Behandlingskort

Registerutdrag

I Vaxholms stads e-tjänst kan du begära ett registerutdrag för dig själv. Registerutdraget innehåller information om vilka av dina personuppgifter vi hanterar i staden.

Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, e-postadress eller telefonnummer.

Registerutdrag, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Dataskyddsombud
E-post: dataskyddsombud@vaxholm.se

Personuppgiftsansvariga Vaxholms stad

Kommunstyrelsen
E-post: kansliet@vaxholm.se

Barn- och utbildningsnämnden
E-post: utbildning@vaxholm.se

Socialnämnden:
E-post: sociala@vaxholm.se

Stadsbyggnadsnämnden:
E-post: stadsbyggnad@vaxholm.se

Nämnden för teknik, fritid och kultur:
E-post: tekniska@vaxholm.se

Valnämnden:
E-post: kansliet@vaxholm.se

Kommunala bolag

Vaxholm Smeden 3 AB
E-post: ekonomi@vaxholm.se

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB
E-post: ekonomi@vaxholm.se

Postadress
Vaxholms stad, [Nämndens namn]
185 83 Vaxholm

Telefonnummer: 08-541 708 00 (växeln)