Visselblåsarfunktion i Vaxholms stad

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Vaxholms stad har därför en visselblåsarfunktion som kan användas av de som har en arbetsrelation till kommunen.

Varför en visselblåsarfunktion?

I Vaxholms stads visselblåsarfunktion kan anställda, förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen rapportera om misstanke om allvarliga missförhållanden i någon verksamhet och som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Visselblåsarfunktionen ska ses som ett komplement till andra rapporteringsvägar som finns i ordinarie organisation för medarbetare/förtroendevalda till chef/gruppledare.

Bakgrund

Sedan den 17 december 2021 gäller Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, i Sverige. Lagen innehåller tydliga bestämmelser som ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden i privat och offentlig verksamhet. Skyddet innebär dels att det är förbjudet för kommunen att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Skyddet finns för Vaxholms stads anställda och förtroendevalda, samt personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, volontärer, praktikanter, konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer, så länge missförhållandet som rapporteras har skett i kommunens verksamheter. Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

Läs mer om formerna för Vaxholms stads visselblåsarfunktion i Riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation. Pdf, 317.1 kB.

Hur fungerar visselblåsarfunktionen och när ska den användas?

Funktionen ska användas om du misstänker att förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Vaxholms stad har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Sådana allvarliga oegentligheter kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

När ska funktionen inte användas?

Rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den personen som rapporterar och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Anmälan om missförhållande

För att göra en anmälan om missförhållanden via visselblåsarfunktionen behöver du besöka Lanteros e-tjänst via nedan länk eller QR-kod och sedan fylla i formuläret. Lanteros e-tjänst ligger helt utanför Vaxholms stads IT-miljö för att säkerställa att du som anmälare kan vara anonym om så önskas.

Rapporteringssystemet hanteras av en extern, oberoende mottagare via lantero e-tjänst. Länk till annan webbplats.

QR kod

QR kod för att skanna in sig till rapporteringssystemet

Det går också att göra en anmälan via telefon till Lantero, 020-899 433.

Hur kommer en anmälan hanteras?

En extern utredare kommer bekräfta att din rapport har inkommit inom sju dagar och sedan gå igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport. Utredaren kan vid behov behöva ställa kompletterande frågor till dig via e-tjänsten.

När den externa utredaren gått igenom anmälan lämnas en initial bedömning av ärendet till en utsedd förtroendegrupp i Vaxholms stad. Förtroendegruppen säkerställer att ärendet hanteras i enlighet med den externa utredarens rekommendation. I det fall fördjupad utredning rekommenderas ska denna utföras av extern advokat.

Anmälaren har inom tre månader rätt till återkoppling om åtgärder som vidtagits till följd av anmälan och om skälen för dessa. Återkopplingen ska ske i skälig omfattning.

Kontakt