Coronavirus, samlad information

Här finns samlad information om det nya coronaviruset och vi uppdaterar kontinuerligt innehållet. Vi hänvisar här även till myndigheters sidor där du hittar bekräftad information.

Ändrade rekommendationer för personer från 70 år och uppåt

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Vilka regler gäller för allmänna sammankomster?

På regeringskansliets webbplats håller du dig uppdateradlänk till annan webbplats om eventuella förändringar i förordningen.

Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen beslutade 22 oktober 2020 om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare. Ändringarna gäller från och med den 1 november 2020.

Förutsättningen för tillställningar med högst 300 sittande deltagare är att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och att det skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet under arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter.

För att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbars dansgolv har regeringen också fattat beslut om att offentliga danstillställningar återigen ska omfattas av begränsningen i förbudsförordningen på högst 50 deltagare.

Regeringen föreslår även att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings­ställen som löper ut vid årets slut, förlängs med ytterligare fem månader till och med den sista maj 2021. Anledningen är att risken för smittspridning är extra stor när människor samlas på små ytor under längre tid. Restauranger, barer och kaféer är exempel på sådana miljöer.

Information till målsmän från Vaxholms skolor hösten 2020

Vi hjälps åt för att minska risken för smittspridning

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk. Men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Om ett barn eller en elev insjuknar under dagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då vårdnadshavare och när det gäller elever i skolan görs en bedömning om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer. Yngre barn och elever väntar i enskilt rum tillsammans med personal och hämtas av vårdnadshavare. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Skolplikt

Friska barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka ska gå till förskola och grundskola som vanligt. I grundskolan gäller skolplikt vilket innebär att elever bosatta i Sverige måste gå till skolan. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Tvätta händerna ofta

God handhygien är av största vikt och vi uppmanar till handtvätt under dagen. Innan vi äter tvätta vi alltid händerna.

Endast en vuxen i taget, gärna utomhus

Vid hämtning och lämning önskar vi att endast en vuxen kommer till skolan eller förskolan och om det är möjligt lämnar syskon utanför. Vi försöker göra hämtning och lämning kort och håller avstånd mellan personal, andra vuxna och andra barn. I möjligaste mån vill vi att hämtning och lämning sker utomhus.

Vi försöker undvika möten

Möten mellan vårdnadshavare och personal sker i möjligaste mån digitalt eller via telefon. De möten som måste genomföras sker i anpassad miljö där vi strävar efter social distans.Föräldramöten, förskole- och skolsamråd utgår under hösten och information kommer ges skriftligen.

Vi genomför inga utflykter

Studiebesök och utflykter som innebär resa med kollektivtrafik utgår. Aktiviteter som samlar många personer minimeras och vi vistas utomhus så ofta vi kan. Skolan och förskolan är en plats för barn, elever och personal och vi undviker besök i största möjliga mån.

Försök undvika kollektivtrafiken

För att undvika trängsel i kollektivtrafiken uppmuntrar vi resor till fots och med cykel samt samåkning till och från skolan och förskolan.

Så gör vi vid måltiderna

Vid matsituation försöker vi hålla avstånd till varandra när vi står i kö och när vi tar mat i skolorna. Eleverna fortsätta att själva ta mat i bufféserveringarna och kökspersonalen byter serveringsbestick ofta. I förskolan serverar personalen barnen maten. Menyerna kommer fortsatt vara mer begränsade än vanligt för att serveringen ska gå snabbare och vi ska undvika trängsel och köbildning.

Allt du behöver veta om provtagning

Du som är sjuk med symtom på covid-19 kan nu boka provtagning (PCR-test). Det finns information om hur du bokar tider på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats.

Observera att 1177 på telefon däremot inte kan hjälpa dig att boka. Även du som har varit frisk i mer än 14 dagar och vill veta om du har haft covid-19 har nu möjlighet att boka tid för antikroppstest.

Detta gäller även i höst, covid-19

Håll dig informerad om aktuella rekommendationerna och hur de förändras på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats.

I höst gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör om möjligt undvikas. Du kan dock använda kollektivtrafik vid resor till arbete eller sjukvård om du inte har något annat alternativ. Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Råd för resande kan förändras. Om smittspridningen skulle öka, så kan Folkhälsomyndighetens råd för resande inom Sverige komma att förändras. Du kan läsa mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats.

Skydda dig själv och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig själv och andra från smitta är att undvika nära kontakt med sjuka människor. För att undvika smitta rekommenderar vi att du tar del av Folkhälsomyndighetens goda rådlänk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter för att förhindra spridning av Covid-19. De gäller från april 2020 och ger allmänna råd kring:

 • Personligt ansvar
 • Personer som är smittade av eller misstänks vara smittade av covid-19
 • Arbetsplatser
 • Kriminalvården, Migrationsverket och Statens institutionsstyresle
 • Kollektivtrafik och allmänna färdmedel
 • Handel
 • Föreningar
 • Idrottsföreningar

Ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvarlänk till annan webbplats.

Viktiga råd om du måste åka med kollektivtrafiken

Uppmaningen till oss alla är att i möjligaste mån undvika att åka kollektivtrafik.

Viktiga råd från kollektivtrafiken till dig som ändå måste resa:

 • Res inte med oss om du känner dig sjuk.
 • Avstå från att resa om du till exempel kan jobba hemifrån eller ta dig fram på annat sätt.
 • Försöka resa utanför rusningstid, om du absolut måste resa.
 • Håll avstånd från dina medresenärer på stationer, hållplatser och vid på- och avstigning
 • Respektera en fullsatt avgång. Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt.
 • Se till att ha giltig och betald biljett för att undvika tilläggsavgift vid biljettkontroll.

Du kan läsa om vad som görs för att minska trängsel i kollektivtrafiken på Region Stockholmlänk till annan webbplats.

Håll dig uppdaterad om UD:s avrådan från resor

Följ hur UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till andra länder utvecklas. Med anledning av den omfattande osäkerheten för globalt resande kopplat till covid-19 har avrådan förlängts och förändrats vid flera tillfällen. Det nya coronavirusets spridning innebär fortsatt osäkerhet när det gäller internationellt resande.

Håll dig uppdaterad om reseläget på webbplatsen krisinformation.se. Där finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Vaxholms stads förhållningssätt

Vaxholms stad bevakar händelseutvecklingen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har en nära samverkan med andra aktörer och är beredd att förstärka eller på annat sätt anpassa insatserna om det bedöms nödvändigt.

Inom Vaxholms stad verksamheter har vi under pandemin följande förhållningssätt:

 • Samtliga medarbetare inom stadens verksamheter med symptom på förkylning, även om de är lindriga, uppmanas att inte komma till jobbet.
 • För administrativa tjänster och där det är möjligt tillämpar vi i utökad omfattning distansarbete, men med bevarad hög tillgänglighet till medborgare och andra som behöver komma i kontakt med oss.
 • För att minsak smittrisken har vi utökat möjligheterna för och genomfört utbildningar för att kunna hålla digitala möten av hög kvalitet.
 • Invånare som har ärenden till kommunala verksamheter och som har symptom på förkylning uppmanas att i första hand kontakta oss via telefon eller e-post.
 • Vaxholms stadsbiblioteket håller öppet som vanligt, och vi ber alla besökare med förkylningssymptom att visa hänsyn och avstå besök på biblioteket så länge symptomen kvarstår.

Åtgärder för att stärka Vaxholms företag

De lokala företagen i Vaxholm drabbas hårt av effekterna av coronaviruset. Vaxholms stad har, liksom SRMH och Roslagsvatten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta i det aktuella läget.

Hittills beslutade stödåtgärder från Vaxholms stad

 • Vaxholms stad kommer att ha en generös hållning till ansökningar från butiker och uteserveringar om utökad verksamhet utomhus.
 • Destination Vaxholm tilldelas 250 000 kronor för 2020, oaktat medlemsavgifterna, för att stärka besöksnäringen.
 • Restaurangernas uteserveringar kostnadsfria fram till 1 maj 2020.
 • Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Vaxholms stad. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.
 • Korta ner betalningstider till Vaxholms stads leverantörer.
 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Inriktningen på besöksnäringsarbetet skiftar från en internationell målgrupp till en nationell målgrupp inom ramen för Stockholm Archipelago.
 • Vaxholms stad planerar för olika åtgärder för att förstärka informationen och marknadsföringen av våra lokala besöksmål inför sommarsäsongen, under förutsättning att den nuvarande situationen upphör.
 • Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
 • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar, där det är möjligt.
 • Vaxholms stad ska sträva efter att prioritera lokala företag vid inköp av varor och tjänster och vid bokning av kurser och konferenser.


Stödåtgärder från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd:

 • Tidsfristen för betalning av kommande prövnings- och tillsynsavgifter inom nämndens verksamhetsområde förlängs till 90 dagar.
 • Kreditering av fakturerade belopp och återbetalning av redan erlagda avgifter i prövningsärenden inom nämndens verksamhetsområde, enligt gällande taxa, ska ske om sökanden återkallar sin ansökan.
 • Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kommer att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera verksamhetskritiska prövnings- och tillsynsärenden.

Beslutet gäller för perioden 2020-03-30 till och med 2020-12-31.

Stödårgärder från Roslagsvatten

Avfall och VA-brukningsfakturor:

 • Fakturor som ska betalas 23/3-31/8-2020 får en förlängd betalningstid på 30 dagar då kund kontaktar kundservice.
 • Ytterligare 30 dagars betalningstid kan beviljas. o Kundservice ställer fråga om del av/hälften kan betalas nu och resten om en månad.
 • Ränta utgår ej på den del som betalas senare.


Anläggningsavgifter:

 • Fakturor som ska betalas 23/3 - 31/8 -20 får en förlängd betalningstid på 30 dagar då kund kontaktar nyanslutning/kundservice.
 • Ytterligare 30 dagars betalningstid kan beviljas. o Nyanslutning ställer fråga om del av/hälften kan betalas nu och resten om en månad.
 • Ränta utgår ej på den del som betalas senare.


Avbetalningsplaner:

 • 30 dagars anstånd lämnas (+ytterligare 30 dagar kan beviljas) på avbetalningsplanen. Hela avbetalningen förskjuts då.
 • Fråga ställs om del av/hälften kan betalas nu och resten om en månad.
 • En förutsättning är att fastighetsinteckning finns. Om inte så måste en sådan tas ut i fastigheten.
 • Ränta utgår ej på anståndsdelen.
 • Gäller från 27/3- 31/8-20

Beslutet gäller från 2020-03-30 till och med 2020-08-31.

Vi behöver alla hjälpas åt

Vaxholms stad är öppen för ytterligare insatser och kommer att fortsätta dialogen med det lokala näringslivet. Tveka inte att kontakta kommunen i enskilda fall för att hitta en individuell lösning.Vi tar även tacksamt emot tankar och idéer från dig som företagare på vad vi som kommun ytterligare kan göra för dig i den här situationen.

Kontaktinformation

Ta gärna kontakt med Vaxholms stads näringslivssamordnade Mikaéla Lodén.
E-post: naringsliv@vaxholm.se

Bris stödlinje för barn

Barnens rätt i samhället (Bris) är Sveriges nationella stödlinje som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov.

Bris ger direktstöd till barn via chatt, telefon och mejl. Dessutom ger Bris stöd till vuxna som har frågor om ett barn för att på det sättet indirekt stötta barn, exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona. Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Stödet till barn och unga har öppet vardagar 9 - 12 samt 14 - 21 måndag till söndag.

Stöd till vuxna som har frågor om barn

Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9 - 12 på 0771-50 50 50.

Information för vuxna om barn, BRISlänk till annan webbplats

Så kontaktar du 1177 Vårdguiden

Det kan vara hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram. Sök i första hand information online på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats.

Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Självskattningstest coronaviruset

För att se om du kan egenvårda dig eller om du behöver kontakta vården kan du göra Region Stockholms självskattningstestlänk till annan webbplats.

Vid akut livshotande tillstånd, gör inte denna självskattning utan ring 112. Använd inte heller denna självskattning om det gäller barn. Har du barn som du misstänker smittats, ring 1177 för vägledning.

Information om antal smittade och avlidna

Statistiken för hur många personer som är konstaterat smittade och avlidna i covid-19 presenteras regelbundet på Folkhälsoymyndighetens webbplas. Kommunen har ingen egen statistik över antal fall. Ta del av statistik på Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats

Vi bevakar patientsekretessen - lämnar inte ut information om smittade

Vaxholms stad följer patientsekretessen strikt. Det innebär att vi inte kan lämna ut information om eventuellt smittade individer inom kommunens verksamheter. I landet finns en konstaterad smittspridning av covid-19 (coronaviruset) och det finns smittade i alla länets kommuner. Vi räknar med och har förberedelser inför att även vi kommer ha smittade inom våra verksamheter. Men vi kommer inte att gå ut med någon information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19 inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare eller personal. Vi vill inte riskera att röja patientsekretessen.

Vår personal kan inte svara

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig respektera detta och inte ställa sådana frågor till vår personal. Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte få ta del av informationen om smittade individer.

Var källkritisk och sök alltid information hos myndigheterna

För oss alla gäller nu att vara källkritiska och att inte dela tvivelaktig information. Myndigheternas samlade och kvalitetssäkrade information hittar du på Krisinformation.se. Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, dygnet runt. Vi har alla ett gemensamt ansvar att minska både smittspridningen och oron kring den.

Teckenspråk och syntolkad information

In other languages, regarding the coronavirus

The risk of community transmission of the coronavirus in Sweden is currently very high, according to the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).
City of Vaxholm pays close attention to updated advice given by the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) on the coronavirus. The City of Vaxholm cooperates closely with other autorities and municipalities, and is ready to act on any new developments.

In other languages

Help reducing the spread of the virus:

 • Stay at home if you have a fever, a cough, a runny nose or a sore throat. Stay at home until you have been symptom free for at least two days.
 • Wash your hands frequently with soap and water. Or use hand sanitizers.
 • The Foreign Office of Sweden advice against travelling abroad.


If you have symptoms and need advice, please call the Stockholm Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel. Corona – Other languages, 1177 websitelänk till annan webbplats

If you have questions about the coronavirus and covid-19, that are not related to symptoms, please call the national information line 113 13.

Protecting risk groups

The elderly are particularly vulnerable to the coronavirus covid-19 infection and we must do everything we can to protect their health.

Avoid sharing unconfirmed information

We can all help by not spreading rumors, evaluate the source of information critically, and only share confirmed and reliable facts.

Swedish authorities on the coronavirus:

More about the coronavirus in other languages are also found at:

Swedish radio (Sveriges radio)länk till annan webbplats

Bekräftad information från ansvariga myndigheter

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

1177 Vårdguiden

När bör du kontakta vården hos 1177 Vårdguiden? Läs mer på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, där informationen även finns på andra språk.

Krisinformation.se

Här håller du dig informerad om det senaste i utvecklingen och hanteringen av nya coronaviruset. Krisinformation.selänk till annan webbplats samlar de ansvariga myndigheternas information.

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplatsSmittskyddSmittskydd Stockholm, Vårdgivarguidenlänk till annan webbplatsRegion StockholmRegion Stockholms information om beredskapen i Stockholmsområdetlänk till annan webbplats

Så kan du prata med barnen

Så pratar du med barn om coronaviruset, krisinformation.selänk till annan webbplats

Utökad barnomsorg för anställda inom hälso- och sjukvård

På grund av covid-19-situationen och ökad belastning på sjukvåreden har vårdnadshavare som arbetar i hälso- och sjukvårdssektorn möjlighet ansöka om tillfälligt utökad omsorg för barn i förskola och fritidshem inom Vaxholms stad.
Möjlighet till utökad omsorg finns på vardagar mellan klockan 06.00 och 22.00 och/eller på nätter och helgdagar.

Ansök här

Anmäl ditt behov av utökad omsorg via e-tjänsten Anmälan om temporär utökad omsorg för förskola eller fritidshemlänk till annan webbplats.

Lättläst, uppläst och teckenspråk - om coronaviruset

Ta del av tillgänglig information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.