Mål och budget

Mål och budget är ett av kommunens viktigaste styrdokument och innehåller verksamhetens mål och ekonomiska ramar.

Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. Där fastställs övergripande målområden för kommunen, strategiska mål för nämnderna, skattesats, taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas mellan nämnderna. Budgeten innehåller budget för både drift och investeringar.

Målområden

Vaxholms stad har tre övergripande målområden:

  • kvalitet
  • livsmiljö
  • ekonomi

Kommunstyrelsen och varje nämnd har strategiska mål inom respektive målområde som övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera inom den kommande treårsperioden. Varje mål mäts med ett antal indikatorer med ett beslutat målvärde som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Utifrån nuläget identifierar förvaltningarna och enheterna prioriterade utvecklingsområden och insatser för att nå målen.