Ekologisk hållbarhet

Vaxholm stad har ett miljöprogram för 2014-2020. Miljöprogrammet är en del av målområdet Livsmiljö, som ska stödja hållbarhetsarbetet för att förverkliga kommunens vision.

Vaxholms stads vision lyder: "Vaxholms stad skall vara en attraktiv plats att leva och bo på."

Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålsarbetet och de globala hållbarhetsmålen (FN 2015).

Fokusområden

De sex övergripande fokusområden inom ekologisk hållbarhet är:

  • Var miljösmart i vardagen
  • Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön
  • Minska klimatavtrycket
  • Säkra biologisk mångfald
  • Klimatanpassa
  • Giftfri miljö.

De strategiska åtgärderna är avsedda för både Vaxholm stad och den egna verksamheten. Nämnderna formulerar varje år planer som innehåller bla. åtaganden, målvärden och nyckeltal. Dessa åtagande bryts ner i handling med konkreta aktiviteter.

Hållbarhetsstyrning

Ett övergripande systematiskt hållbarhetsarbete gynnas av ett miljöledningssystem eller en hållbarhetsstyrning. Staden stödjer arbete med Grön Flagg-certifiering av de pedagogiska verksamheterna och miljödiplomering av företagen.

Staden har i dagsläget valt inkludera hållbarhet i målstyrningen och redovisa med en hållbarhetsredovisning.

Var miljösmart i vardagen

Stadens inriktning är att minska miljöbelastningen genom att vara miljösmart i vardagen, vilket medför ett minskat naturresursuttag av material och energi.

Giftfri miljö

Stadens inriktning är att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Fokus på dagens arbete är de pedagogiska verksamheterna med priotering av förskolan.