Social hållbarhet

Vaxholm stad har en strategi för social hållbarhet. Strategin går in under målområdet Livsmiljö och syftar till att visionen för Vaxholms stad förverkligas.

Vaxholms stads vision lyder: "Vaxholms stad skall vara en attraktiv plats att leva och bo på."

Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Strategin tydliggör vilka fokusområden och strategiska åtgärder som staden skall prioritera inom det sociala hållbarhetsarbetet.

Fokusområden

De fyra övergripande fokusområden inom social hållbarhet för Vaxholms stad till och med år 2020 är:

  • En trygg miljö – Vaxholmsborna känner sig trygga
  • Föräldrastöd – Vaxholms stad har medvetna föräldrar
  • Drogförebyggande arbete – Vaxholm stad har drogfria ungdomar
  • Hälsofrämjande förutsättningar – Vaxholm är en hälsofrämjande stad.

Strategin ska vara vägledande för att formulera åtaganden i respektive nämnds ettårsplaner med mätbara nyckeltal och målvärden. Dessa åtaganden skall brytas ner i handling på årsbasis.

Ett förebyggande arbete upphör aldrig – det bara förändras utifrån nya förutsättningar.

Kontaktinformation

Madeleine Larsson, hållbarhetschef Vaxholms stad
E-post: madeleine.larsson@vaxholm.se