Författningssamling och styrande dokument

Vaxholms stad upprättar ett flertal olika typer av styrdokument. Bland annat föreskrifter som utgör del av kommunens författningssamling och du hittar våra styrdokument här i undermenyn.

Författningssamlingen utgörs av de föreskrifter och kommunala avgifter som kommunen har beslutat med stöd av lag.

Exempel från den kommunala författningssamlingen är avgifter och taxor, lokala ordningsföreskrifter samt reglementen med mera. Utöver dessa finns även en stor mängd övriga styrdokument som till exempel policys, strategier och riktlinjer som antas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna.