Markförsäljningspolicy

Här beskrivs Vaxholms stads markförsäljningspolicy för markområden för bebyggande. Policyn beslutades av kommunfullmäktige 2015-04-13 och innehåller riktlinjer för försäljning av markområden för bebyggande som ägs av Vaxholms stad och förvaltas av stadsbyggnadsförvaltningen.

Vaxholms stad har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen och samhällsutvecklingen i kommunen. Försäljning av obebyggd mark för exploatering är då viktig för att kunna genomföra uppdraget.

Underlättar processerna kring marköverlåtelser

Syftet med markförsäljningspolicyn är att förtydliga och underlätta, externt och internt, processerna kring marköverlåtelser och markanvisningar av kommunägda markområden för bebyggande. Policyn anger kommunens förhållningssätt och riktlinjer för hur försäljning av kommunens markområden för bebyggande ska ske. Med en transparent och förutsägbar försäljningsprocess främjas intresset för att genomföra exploateringar och delta i anbudsförfaranden i kommunen. Vaxholms stads gällande grundprincip är att gynna goda konkurrensförhållanden mellan olika aktörer på marknaden. Läs mer i Vaxholms stads markförsäjningspolicy (pdf) Pdf, 555.5 kB..

Intresseanmälan markanvisning

Det företag som vill exploatera kommunens mark kan göra en intresseanmälan för markanvisning via Vaxholms stads e-tjänst. E-tjänsten riktar sig inte till privatpersoner.

Läs mer om intresseanmälan på sidan Markanvisning.