Styrdokument och reglementen

Här hittar du styrdokument för nämnderna, bland annat riktlinjer, arbetsordning, nämnderna reglementen, delegeringsordningar och policies.

Övergripande reglementen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens reglementen

Barn- och utbildningsnämndens

delegeringsordning

Barn- och utbildningsnämndens

dokumenthanteringsplan

Barn- och utbildningsnämndens

arkivbeskrivning

Socialnämnden

Socialnämndens reglementen

Socialnämndens delegeringsordning

Socialnämndens dokumenthanteringsplan

Socialnämndensarkivbeskrivning

Stadsbyggnadsnämnden

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur: reglementen

Nämnden för teknik, fritid och kultur: delegeringsordning

Nämnden för teknik, fritid och kultur: dokumenthanteringsplan

Nämnden för teknik, fritid och kultur: arkivbeskrivning

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens reglemente

Valnämnden

Revisorerna

Övriga styrdokument

Vaxholms stads verksamhet sker inom ramen för lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter. Bland de viktigaste lagarna som kommunen är skyldig att följa är kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om offentlig upphandling.

Utöver dessa tillkommer speciallagar inom olika fackområden, till exempel skola, socialtjänst och miljö.

Det finns möjlighet, och i vissa fall en skyldighet, för kommunen att anta egna kompletterande styrdokument, till exempel policies och riktlinjer.

Här finns Vaxholms stads politiskt beslutade styrdokument i form av bland annat policies, strategier och riktlinjer.

Policies

Strategier

Riktlinjer kommunstyrelsen

Riktlinjer barn- och utbildningsnämnden

Planer hållbarhet

Program

Föreskrifter