SCB:s medborgarundersökning

Vaxholms stad genomför årligen den så kallade medborgarundersökningen i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Invånarna betygssätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Undersökningen genomförs på uppdrag av deltagande kommuner. Under 2019 deltog 135 av Sveriges 290 kommuner. De invånare som blir inbjudna att svara är slumpmässigt utvalda av SCB och får en enkät hemskickad. Undersökningen genomförs varje år i september-oktober. Enkäten kan besvaras via webb eller post.

Vaxholms resultat i undersökningen 2019

Resultaten analyseras med Nöjd-Kund-Index, som består av tre olika delar; Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index, och Nöjd-Inflytande-Index. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.

Den totala nöjdheten som under 2018 visade en klar förbättring har minskat något för de tre sammanfattande områdena NRI, NMI och NII, även om samtliga skillnader inte är statistiskt säkerställda. Och inom några av delområdena har nöjdheten ökat.

Nöjd-Region-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) visar hur medborgarna bedömer Vaxholms stad som en plats att bo och leva på. NRI för Vaxholm blev 65, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner som blev 59. I 2018 års undersökning var Vaxholms NRI 68 (icke statistisk säkerställd förändring).

Bild på resultat Nöjd-inflytande-index.

Nöjd-Medborgar-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar hur medborgarna i Vaxholm ser på kommunens verksamheter. NMI för Vaxholms stad blev 48, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner som var 53. I 2018 års undersökning var Vaxholms NMI 56, vilket innebär en försämring, men dock fortfarande bättre än 2017.

bild på resultat nöjd-medborgar-index

Nöjd-Inflytande-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) visar hur medborgarna i Vaxholms stad ser på sitt inflytande i kommunen. NMI för Vaxholm stad blev 32, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner som blev 39. I 2018 års undersökning var Vaxholms NII 38 (icke statistisk säkerställd förändring).

Bild på resultat nöjd-inflytande-index.