Fokusområden och nyckeltal

Det kommunövergripande målet Hållbar miljö har fem fokusområden vars innehåll och strategiska åtgärder är kopplade till kommunens budget- och bokslutsprocess.

Målstyrningen innebär att för varje fokusområde ska finnas mätbara nyckeltal och målvärden. Resultatet redovisas i det årliga bokslutet, vilket inkluderar lägesrapportering och analys.
Nyckeltalen avser både Vaxholm stad som geografiskt område och den egna kommunala organisationen.

Följande övergripande nyckeltal används

Var miljösmart i skärgården:

 • Andel insamlat organiskt avfall (%)
 • Mängd insamlat kärl- och säckavfall (kg/person)
 • Mängd farligt avfall som har samlats in via kommunen (kg/person)
 • Andel upphandlingar med avancerade miljökriterier (%)
 • Andel kommunala förskolor o skolor som är miljö- certifierade med Grön Flagg (%)

Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön:

 • Antal fastigheter/bostäder som genom detaljplaneläggning och VA-utbyggnad får tillgång till VA-anslutning (st).

Minska klimatpåverkan:

 • Utsläpp av växthusgaser (CO2 ekvivalenter)
 • Energiförbrukning i kommunens fastigheter/verksamhetslokaler (KWh/m2)
 • Andel av kommunens bilar som kör på förnybara bränslen (%)
 • Total energiförbrukning (per /inv.)
 • Körsträcka med bil (mil/inv).

Säkra biologisk mångfald

 • Andel Vaxholmsbor som tycker att natur- och friluftsområden håller hög kvalitet.

Klimatanpassa