Arvode och ersättning

För att det inte ska finnas ekonomiska hinder för att engagera sig i den kommunala politiken har förtroendevalda, enligt kommunallagen, rätt till skälig ersättning när de fullgör sina uppdrag.

Arvode

Arvode för förtroendevalda i Vaxholms stad fastställs av kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod. Här hittar du information om arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad Pdf, 225.5 kB..

Majoriteten av förtroendevalda i Vaxholm är fritidspolitiker. Arvode utbetalas för sammanträden och av kommunfullmäktige eller nämnder godkänd och beslutad medverkan i konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget.

Vid den första timmen utgår ett grundarvode, därefter får ni arvode per påbörjad halvtimme.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Du som förtroendevald har rätt till skälig ersättning för de styrkta arbetsinkomster och andra ekonomiska förmåner som du förlorar på grund av uppdraget. Ersättning utgår för högst åtta timmar per dygn inklusive restid. Ersättningen för förlorad arbetsinkomst är inklusive semesterersättning. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår inte om annan ersättning utgår, det innebär tillexempel att du inte kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst om du får sammanträdesersättning.

För att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst ska du inkomma med lönespecifikation eller annat intyg från arbetsgivaren där det framgår vilken inkomst som gått förlorad. Du ska även informera om vilket datum, för vad och för hur många timmar du begär ersättning.

Utbetalningarna sköts av HR-enheten (personalenheten) och begäran om ersättning ska lämnas direkt till HR-enheten. Vid frågor eller vid begäran om ersättning kontakta HR-enheten via e-post: hr@vaxholm.se.

Registrering av arvode och ersättning

Vid varje sammanträde registreras närvaro av sekreteraren bland annat inför utbetalning av arvode. Det är viktigt meddela sekreteraren om man lämnar mötet i förtid.

Vid andra typer av arvodeberättigade aktiviteter behöver du själv ansöka om arvode via HR-enheten.