Stöd till politiska partier

Här kan du läsa om vilka stöd som utbetalas till de politiska partierna.

Partistöd

Reglerna för partistöd i kommuner, landsting och regioner regleras i kommunallagen som ger fullmäktige rätten att besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Partistödet består av:

  • ett grundstöd för första mandatet som uppgår till 20 000 kr per parti och år, och
  • ett mandatstöd för övriga mandat, som uppgår till 10 000 kr per mandat och år.

Partistöd utbetalas (efter beslut i kommunfullmäktige) per kalenderår i januari under mandatperioden med undantag för sista året där partistöd betalas januari - oktober. För november - december utbetalas partistöd enligt ny mandatfördelning.

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår får redan utbetalt partistöd behållas.

Partier som mottar partistöd i Vaxholms stad ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Gruppledararvoden

Gruppledararvoden utgår till samtliga utsedda och skriftligen anmälda gruppledare sittande i kommunfullmäktige. Gruppledaren har rätt att fördela arvodet inom sitt parti till förtroendevalda med uppdrag utsedd av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.