Viktigt att veta som förtroendevald

Nedan finner du lagar, regler, begrepp och information som är viktigt för dig som förtroendevald att ha kunskap om och förhålla sig till.

Kommunallagen

Kommunallagen är den lag som ger de grundläggande förutsättningarna för hela den kommunala verksamheten. Kommunallagen är en ramlag som talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras indelning i kommuner och landsting, befogenheter, valbarhet och rösträtt, beslutsfattande med mera.

Reglemente

Kommunfullmäktige beslutar om reglementen för kommunstyrelsen och respektive verksamhetsnämnd. Ett reglemente redogör för vad varje nämnd ska ansvara för och formerna för respektive nämnds arbete. Som förtroendevald är det viktigt att ta del av reglementet för den instans man är förtroendevald.

Vaxholms stads reglementen

Delegeringsordning

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion, vilket innebär att beslut med stöd av delegation juridiskt ses som ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet men har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp av ärenden eller för viss delegat. Vissa beslut får enligt kommunallagen aldrig delegeras utan måste fattas av nämnden.

Så bereder vi ärenden

Kommunfullmäktige beslutade 2011 att fastställa en kommungemensam beredningsprocess för Vaxholms stad.

Målsättningen med Vaxholms stads beredningsprocess är att skapa en öppen kommungemensam process som är lätt att förstå och använda.

En enhetlig process tydliggör roller och ansvar och bidrar därigenom till bättre beslutsunderlag.

Du hittar mer information om beredningsprocessen här.

Guide till Vaxholms stads kommunfullmäktige

Vaxholms stad har en framtagen introduktion till hur fullmäktige fungerar och riktar sig till dig som är ny ledamot/ersättare och till dig som är erfaren men vill friska upp minnet.

Du hittar guiden här. Pdf, 1.9 MB.

Allmän handling

Offentlighetsprincipen medför att såväl medborgare som journalister kan begära att få ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos myndigheten och som är antingen upprättad hos eller inkommen till myndigheten. Tänk på att de handlingar ni tar emot eller skickar inom ramen för uppdraget som förtroendevald i Vaxholms stad som huvudregel anses vara allmänna. Alla handlingar som inte är av ringa betydelse ska diarieföras (registreras). Vid frågor om allmänna handlingar eller diarieföring kontakta kansliet.

Om en medborgare begär att få ut en allmän handling ska myndigheten lämna ut den, om den inte omfattas av sekretess. Utlämnandet ska ske utan dröjsmål. Vilka handlingar som kan omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Om du som förtroendevald får frågan om att lämna ut en handling så kontaktar du kansliet så hjälper vi dig.

Hot och våld mot förtroendevalda

Staden anmäler alltid hot och våld mot förtroendevalda och tjänstepersoner.

Säkerhetspolisen har tagit fram en handbok om personlig säkerhet för politiskt aktiva. I handboken ges exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå.

Handboken Personlig säkerhet (2018). Länk till annan webbplats.