Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ansvarar för den verksamhet som hör till kommunstyrelsens beslutsområden.

Organisation

Organisatoriskt inrymmer kommunledningskontoret ekonomi och upphandling, HR, kommunikation, kansli- och service, IT- och digitalisering, turistbyrå samt strateger och säkerhetschef.

Samtliga funktioner inom kommunledningskontoret är stödfunktioner till stadens kärnverksamheter, skola, förskola, social omsorg och myndighetsbeslut inom bland annat stadsbyggnads- och miljöfrågor.

Ekonomienheten

​Enheten ansvarar för den övergripande ekonomistyrningen, det löpande ekonomiarbetet, redovisningen samt bokslut. Avdelningen ansvarar även för den övergripande budgetprocessen, finansiering, försäkringar och bankrelationer samt extern fakturering. Enheten stödjer de övriga förvaltningarna i ekonomifrågor och ger ekonomisk information till politiker, myndigheter och andra intressenter.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten ansvarar för centrala upphandlingar i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU, samt bistår verksamheterna med deras upphandlingar.

HR-enheten

Arbetar med alla typer av arbetsgivar- och medarbetar­frågor såsom medarbetar- och ledarutveckling, arbetsrätt, rekrytering, löner, pensionsfrågor, arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete, rehabilitering samt fackliga relationer.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för att förmedla och kommunicera information om stadens verksamheter. Stadens webb, intranät samt kommuntidning ”Viktigt i Vaxholm” är viktiga redskap för detta arbete. Enheten bistår med att utarbeta foldrar och broschyrer utifrån verksamheternas önskemål. Enheten har i sitt uppdrag att hålla samman och samordna grafisk och annan estetisk design kopplad till stadens varumärke.

Kansli- och serviceenheten

Kansli- och serviceenhetens arbetsuppgifter består av nämndhantering och utredningsstöd för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder i staden samt registratur, dataskyddsombud och stadsarkiv. Enheten svarar för stadens beredningsprocess och utgör även stadens valkansli. Enheten ger service och administration och inbegriper kontakter med den politiska verksamheten, anställda, kommuninvånare samt myndigheter och organisationer. Enheten handhar också telefoni, kommunhusets reception, vaktmästeri, konferensrum och personalens matrum.

IT-enheten

IT-enheten ansvarar för service till Vaxholms stads invånare, besökare och anställda.

Strateger

Stadens strateger är:

Miljöstrateg vars uppdrag är att;

  • utarbeta styrdokument för kommunens miljöarbete, såsom miljöprogram och energiplan.
  • genomföra internt miljöarbete.
  • synliggöra miljöarbetet för allmänheten genom information och medborgardialog.

Strateg trygga och friska Vaxholm, vars uppdrag är att;

  • utarbeta en strategi och handlingsplan för stadens arbete med friska och trygga invånare.
  • arbeta förebyggande genom att driva arbetet med föräldrastöd, drogförebyggande arbete och aktiviteter för att nå än mer trygga invånare.

Näringslivsstrateg vars uppdrag är att;

  • ansvara för kommunens kontakter med det lokala näringslivet. Detta innebär att svara för näringslivsservice, dvs vara företagens kontaktpunkt inåt i kommunförvaltningarna, likväl som att i utåtriktad verksamhet söka bidra till näringslivets utveckling.

Samtliga strateger har också till uppgift att vara ett processtöd för såväl stadens nämnder som förvaltningar i deras arbete med de strategiska målen. Och i dialog med förvaltningsledningarna identifiera de aktiviteter som lämpligast påverkar utfallet av nämndernas och förvaltningarnas egna och gemensamma måluppfyllelse.

Turistbyrån

Turistbyrån är organisatoriskt placerad under kommunledningskontoret. Turistbyrån bistår med information om sevärdheter, evenemang, restauranger och boenden i Vaxholm, samt handhar material såsom kartor över promenad- och cykelstråk.

Säkerhetschef

Säkerhetschefen ansvarar för kommunens uppgifter i det svenska krishanteringssystemet. Det innebär ansvar för risk- och sårbarhetsanalyser, att se till att utbildningar och övningar genomförs och att det finns planer för att kunna hantera kriser som kan påverka Vaxholms stad samt ansvar för Vaxholms informationssäkerhet.

Kontaktinformation

Kommunchef: Marie Wiklund
E-post: marie.wiklund@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 95