Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ansvarar för den verksamhet som hör till kommunstyrelsens beslutsområden.

Organisation

Organisatoriskt inrymmer kommunledningskontoret ekonomi och upphandling, HR, kommunikation, kansli- och service, IT- och digitalisering, säkerhet samt turism och näringsliv.

Samtliga funktioner inom kommunledningskontoret är stödfunktioner till stadens kärnverksamheter, skola, förskola, social omsorg och myndighetsbeslut inom bland annat stadsbyggnads- och miljöfrågor.

Ekonomienheten

​Enheten ansvarar för den övergripande ekonomistyrningen, det löpande ekonomiarbetet, redovisningen samt bokslut. Avdelningen ansvarar även för den övergripande budgetprocessen, finansiering, försäkringar och bankrelationer samt extern fakturering. Enheten stödjer de övriga förvaltningarna i ekonomifrågor och ger ekonomisk information till politiker, myndigheter och andra intressenter.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten ansvarar för centrala upphandlingar i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU, samt bistår verksamheterna med deras upphandlingar.

HR-enheten

Arbetar med alla typer av arbetsgivar- och medarbetar­frågor såsom medarbetar- och ledarutveckling, arbetsrätt, rekrytering, löner, pensionsfrågor, arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete, rehabilitering samt fackliga relationer.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för att förmedla och kommunicera information om stadens verksamheter. Stadens webb, intranät samt kommuntidning ”Viktigt i Vaxholm” är viktiga redskap för detta arbete. Enheten bistår med att utarbeta foldrar och broschyrer utifrån verksamheternas önskemål. Enheten har i sitt uppdrag att hålla samman och samordna grafisk och annan estetisk design kopplad till stadens varumärke.

Kansli- och serviceenheten

Kansli- och serviceenhetens arbetsuppgifter består av nämndhantering och utredningsstöd för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder i staden samt registratur, dataskydd och stadsarkiv. Enheten svarar för stadens beredningsprocess och utgör även stadens valkansli. Enheten ger service och administration och inbegriper kontakter med den politiska verksamheten, anställda, kommuninvånare samt myndigheter och organisationer. Enheten ansvarar också för telefoni, kommunhusets reception, vaktmästeri, konferensrum och gemensamma personalutrymmen.

IT-enheten

IT-enheten ansvarar för att leda och samordna kommunens arbete med IT och digitalisering.

Säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten ansvarar för att stödja, driva på och följa upp kommunens arbete inom trygghet- och säkerhetsområdet.

Turistbyrån

Turistbyrån är organisatoriskt placerad under kommunledningskontoret. Turistbyrån bistår med information om sevärdheter, evenemang, restauranger och boenden i Vaxholm, samt handhar material såsom kartor över promenad- och cykelstråk.

 

Kontaktinformation

Kommunchef: Marie Wiklund
E-post: marie.wiklund@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 95