Kvalitet och utveckling

Ett systematiskt arbete sker kontinuerligt för att säkra och utveckla kvaliteten av kommunens tjänster och service.

Med kvalitet menar vi hur väl vi uppfyller de krav, behov och förväntningar som ställs på oss som kommun. Invånarna och företagen sätts i fokus med målet att leverera bästa möjliga tjänster och service utifrån uppdraget och ekonomiska förutsättningar.

Mål- och resultatstyrning

Utveckling i Vaxholms stad drivs i stora delar genom kommunens mål- och resultatstyrning, vilket är en kommungemensam struktur och process där politikerna beslutar om övergripande mål och följer upp resultat och effekter. Vaxholms stad har tre övergripande målområden:

  • kvalitet
  • livsmiljö
  • ekonomi.

Kommunstyrelsen och nämnderna har strategiska mål inom respektive målområde som övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera och uppnå inom den kommande treårsperioden. Utifrån nuläget identifierar förvaltningarna och enheterna prioriterade utvecklingsområden och insatser för att nå målen.

Bild på målstyrningsprocessen.

Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kvalitetsutveckling sker också kontinuerligt i verksamheterna genom ett lokalt förbättringsarbete som utgår från en verksamhetsnära uppföljning och medarbetarnas kompetens och engagemang. Vårt arbetssätt består av fyra faser:

  • planera
  • utföra
  • följa upp
  • förbättra.

Uppföljning sker bland annat genom undersökningar, statistik, observationer med mera.