Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad svarar för stadsbyggandet i kommunen.

Med tydligt ansvar och i samverkan bygger vi, tjänstemän, politiker och invånare, Vaxholm tillsammans.

Förvaltningen innehåller en planenhet, en bygglov- och GIS-enhet, en exploateringsenhet, en teknisk enhet och stadens bibliotek med cirka 35 medarbetare.

Våra huvudsakliga ansvarsområden är översiktsplan och detaljplaner, bygglov, kartor och mätning, drift av gator och byggnader, nybyggnation av kommunala lokaler, naturfrågor (som till exempel naturreservat, blåplan, gröna kilar med mera), kulturfrågor och bibliotek.

Vi arbetar för kommunstyrelsen, via planeringsutskottet när det gäller översiktsplaner, detaljplaner, större byggprojekt och exploatering, för stadsbyggnadsnämnden avseende bygglov och strandskyddsdispenser och för nämnden för teknik, fritid och kultur avseende frågor om drift och underhåll, komplettering av lokaler, kultur och bibliotek.

Kontaktinformation

Susanne Edén, förvaltningschef
Telefonnummer: 08-541 709 87
E-post: susanne.eden@vaxholm.se