Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att utveckla och vårda natur, kultur och byggd miljö i Vaxholms stad.

Med tydligt ansvar och i samverkan bygger vi, tjänstemän, politiker och invånare, Vaxholm tillsammans.

Förvaltningen består av en stab och fem enheter. Bygglovsenheten, exploateringsenheten, planenheten, tekniska enheten och kultur- och biblioteksenheten. Totalt är vi cirka 60 anställda.

Tillsammans ansvarar vi för allt inom stadsbyggnadsområdet. Exempelvis är det stadsbyggnadsförvaltningen som bedriver bibliotek, underhåller gator och bygger nya skolor. Vi ser också till att de kommunala utomhusbaden fungerar bra, planerar för nya bostadsområden, ger bygglov till nya bostäder och verkar för bättre kollektivtrafik. Även frågor kring lokal trafik, kultur- och fritid ryms inom förvaltningen.

Vi arbetar för kommunstyrelsen, via planeringsutskottet när det gäller översiktsplaner, detaljplaner, större byggprojekt och exploatering. För stadsbyggnadsnämnden avseende bygglov och strandskyddsdispenser, och för nämnden för teknik, fritid och kultur avseende frågor om drift och underhåll, komplettering av lokaler, kultur och bibliotek.

Vi har också ett nära samarbete med Roslagsvatten som tar hand om vårt vatten och avlopp samt avfall och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd som Vaxholm ingår i tillsammans med Täby Kommun.

Kontaktinformation

Lars-Inge Littlewood Larsson, förvaltningschef
Telefonnummer: 08-541 709 87
E-post: lars-inge.littlewoodlarsson@vaxholm.se