Politisk organisation

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor. Kommunstyrelsen och nämnderna har egna förvaltningar. Förvaltningarna sköter det dagliga arbetet i kommunen.

Bild av den politiska organisationen i Vaxholms stad. Du hittar också informationen i skrift under menyn "Politisk organisation".

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige fattar beslut i kommunens övergripande ärenden och om kommunens budget. När du röstar i val till kommunfullmäktige påverkar du hur mandaten i kommunfullmäktige fördelas, det vill säga vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar i sin tur om hur nämndernas organisation ska se ut, vilket ansvar respektive nämnd ska tilldelas samt vilka förtroendevalda som ska tjänstgöra i respektive nämnd.

Läs mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna. Den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Den har också uppsikt över verksamheten som bedrivs i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har därmed möjlighet att lämna råd, påpekanden och anvisningar till andra nämnder. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som kommunfullmäktige sedan beslutar om.

Läs mer om kommunstyrelsen

Nämnder

Nämnderna beslutar i ärenden som rör deras respektive ansvarsområden och lyder under kommunfullmäktige. I Vaxholms stad finns följande nämnder: kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, nämnden för teknik, fritid och kultur, Södras Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (tillsammans med Täby kommun) samt överförmyndarnämnden (tillsammans med Värmdö kommun). Dessutom finns valnämnden, en obligatorisk nämnd som ansvarar för att organisera och genomföra val. Nämnderna bereder också vissa ärenden som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beslutar om.

Läs mer om nämnderna