Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen.

Till fullmäktiges uppgift hör bland annat att bestämma om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, fastställa skattesats, besluta om budget, taxor och avgifter samt anta detaljplaner.

Fullmäktige beslutar också i alla frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt. Vaxholms stads kommunfullmäktige består av 31 ordinarie ledamöter och 22 ersättare.

Ledamöterna, som väljs av kommunens invånare vart fjärde år, kan väcka ärenden i fullmäktige genom att lämna in en motion. De kan också diskutera aktuella händelser genom att lämna in interpellationer eller ställa enkla frågor.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Vid valet 11 september 2022 röstade invånarna fram vilka personer de ville skulle ingå i fullmäktige och styra Vaxholms stad till nästa val 2026. 

Såhär ser mandatfördelningen ut:

  • Moderaterna: 8
  • Centerpartiet: 4
  • Liberalerna: 1
  • Kristdemokraterna: 1
  • Socialdemokraterna: 4
  • Vänsterpartiet: 2
  • Miljöpartiet: 1
  • Sverigedemokraterna: 2
  • Waxholmspartiet: 6
  • Livbojen Vaxholmsdemokraterna (tidigare Vaxholmsdemokraterna): 2

Lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten på plats i Kronängsskolans aula eller titta (direkt eller i efterhand) på sammanträdena via kommunfullmäktiges webbsändningar.

Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Innan sammanträdet är det allmänhetens frågestund där du som invånare kan ställa korta frågor till politikerna. Frågestunden ska hållas maximalt 30 minuter före fullmäktiges sammanträden med undantag för det sammanträde där budgeten behandlas. Frågorna ska vara korta och utformade så att svaren inte kräver någon längre utredning. Frågor får inte beröra myndighetsutövning mot enskild. Det är fullmäktiges presidium som avgör om frågan får ställas. Frågor som ska ställas på den öppna frågestunden ska ha inkommit till kansliet, kansliet@vaxholm.se, senast kl 17.00 måndagen innan sammanträdesdagen. Du läser själv upp din fråga på den öppna frågestunden.

Förtroendemannaregister

Förtroendemannaregister Länk till annan webbplats.