Krisledningsnämnd

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse, i den mening som avses i 4 § lagen (2006:544), medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändig i den uppkomna krisen. Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.

Krisledningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare (samma som kommunstyrelsens arbetsutskott). Ordförande i nämnden är kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C).