Kommunala pensionärs- och funktionsnedsattas råd (KPFR)

Kommunala pensionärs- och funktionsnedsattas råd (KPFR) är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för de representerade organisationerna och stadens styrelser och nämnder.

Syfte

KPFR är ett rådgivande organ i beredningen av ärenden som rör äldre samt personer med funktionsnedsättning. Remittering av ärenden till rådet kan ske i syfte att ge en allsidig belysning av dessa frågor. Rådet fungerar som forum för utbyte av erfarenheter, kunnande och information i aktuella frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättning. Det nyss nämnda innebär att frågor som rör enskilda personer inte ska eller kan behandlas av råden.

Rådet lämnar förslag och deltar i beredningen av ärenden i syfte att ge en allsidig belysning av de frågor som remitteras till respektive råd.

Uppgifter

 • Utgöra forum för samråd och förmedling av information i aktuella frågor mellan staden och de medverkande organisationerna.
 • Yttra sig i ärenden som remitterats till rådet.
 • Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Organisation

Kommunala pensionärs- och funktionsnedsattas råd (KPFR)

Rådet består av följande deltagare:

 • Ordförande för rådet är socialnämndens ordförande
 • Vice ordförande utses av rådet självt bland dess deltagare
 • Tre ordinarie representanter från Sveriges Pensionärsförening (SPF)
 • Två ordinarie representanter från PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
 • En ordinarie representant från Neuroförbundet Södra Roslagen
 • En ordinarie representant från den lokala Reumatikerföreningen i Vaxholm
 • En ordinarie representant från FUB i Södra Roslagen
 • En ordinarie representant från Väntjänsten Vaxholm
 • Socialnämnden, två representanter varav en från oppositionen
 • Nämnden för teknik, fritid och kultur, en representant.

Representanternas namn:

 • Erik Dalhammar (SPF)
 • Lena Jonsson (SPF)
 • Moniqua Hultberg (SPF)
 • Ulla Blomgren (ersättare, SPF)
 • Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (PRO, vice rådsordförande)
 • Kerstin Jältsäter (PRO)
 • Margaretha Pettersson (Vaxholms Reumatikerförening)
 • Leif Gannert (Neuro Roslagen)
 • Tina Bendelin (FUB)
 • Ingrid Ekstedt (Väntjänsten)
 • Ulf Stolpe (ersättare, Väntjänsten)
 • Lena Hallberg (C, rådsordförande)
 • Bengt Sandell (S)
 • Annicka Hörnsten-Blommé (M)

Kallelser och minnesanteckningar

Här kan du ta del av kallelser och minnesanteckningar från de sammanträden som kommunala pensionärs- och funktionsnedsattas råd (KPFR) haft.

Kallelser 2022

Minnesanteckningar 2022

Kallelser 2021

Minneanteckningar 2021

Kallelser 2020

Minnesanteckningar 2020

Kallelser 2019

Minnesanteckningar 2019

Kallelser 2018

Minnesanteckningar 2018