Kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala funktionsnedsattas råd (KFR)

KPR och KFR är forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för de representerade organisationerna och stadens styrelser och nämnder.

Syfte

KPR är ett rådgivande organ i beredningen av ärenden som rör äldre. KFR är motsvarande ett rådgivande organ i beredningen av ärenden som rör personer med funktionsnedsättning. Remittering av ärenden till råden kan ske i syfte att ge en allsidig belysning av dessa frågor. Råden fungerar som forum för utbyte av erfarenheter, kunnande och information i aktuella frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättning. Det nyss nämnda innebär att frågor som rör enskilda personer inte ska eller kan behandlas av råden.

Råden lämnar förslag och deltar i beredningen av ärenden i syfte att ge en allsidig belysning av de frågor som remitteras till respektive råd.

Uppgifter

 • Utgöra forum för samråd och förmedling av information i aktuella frågor mellan staden och de medverkande organisationerna.
 • Yttra sig i ärenden som remitterats till respektive råd.

Organisation

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Rådet består av följande åtta deltagare:

 • Ordförande för rådet är socialnämndens ordförande
 • Vice ordförande utses av rådet självt bland dess deltagare
 • Tre ordinarie representanter från Sveriges Pensionärsförening (SPF)
 • Två ordinarie representanter från PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
 • Socialnämnden, två representanter varav en från oppositionen
 • Nämnden för teknik, fritid och kultur, en representant.

Kommunala funktionsnedsattas råd (KFR)

Rådet består av följande sju deltagare:

 • Ordförande för rådet är socialnämndens ordförande
 • Vice ordförande utses av rådet självt bland dess deltagare
 • En ordinarie representant från Neuroförbundet Södra Roslagen
 • En ordinarie representant från den lokala Reumatikerföreningen i Vaxholm
 • En ordinarie representant från Synskadades Riksförbund
 • En ordinarie representant från FUB (för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)
 • Socialnämnden, två representanter varav en från oppositionen
 • Nämnden för teknik, fritid och kultur, en representant
 • En ordinarie representant från nämnden för teknik, fritid och kultur.

Råden har möte fyra gånger per år.

Representanternas namn:

 • Erik Dalhammar (SPF)
 • Jan Ekstedt (SPF)
 • Moniqua Hultberg (SPF)
 • Ulla Blomgren (ersättare, SPF)
 • Staffan Törnberg (ersättare, SPF)
 • Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (PRO, vice rådsordförande)
 • Kerstin Jältsäter (PRO)
 • Margaretha Pettersson (ersättare, PRO)
 • Tina Bendelin (FUB i södra Roslagen)
 • Kerstin Trägårdh (ersättare, FUB i Södra Roslagen)
 • Leif Gannert (Neuro Roslagen)
 • Ulla Magne (Vaxholms Reumatikerförening)
 • Birgit Strand (Synskadades Riksförbund)
 • Lena Hallberg (C, rådsordförande)
 • Leena Hämäläinen (WP)
 • Bengt Sandell (S)

Protokoll och kallelser

Här kan du ta del av protokoll och kallelser från de som sammanträden som kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala funktionsnedsattas råd (KFR) haft.

Kallelser 2021

Protokoll 2021

Kallelser 2020

Minnesanteckningar 2020

Kallelser 2019

Minnesanteckningar 2019

Kallelser 2018

Minnesanteckningar 2018