Revision

Vaxholms stad har sju förtroendevalda revisorer. De kommunala revisorernas uppdrag är definierat i kommunallagen och innebär att årligen granska verksamheten och pröva ansvarstagandet i styrelse och nämnder.

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument och görs på fullmäktiges uppdrag.

Revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Revisorerna väljer självständigt vilken verksamhet som ska granskas under året. Ordförande för Vaxholms stads revisorer är Anders Haglund (S).

Revisorernas arbete

Revisorerna ska, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområde.

Revisorerna ska pröva om:

  • verksamheten är ändamålsenlig och effektiv,
  • styrningen är tillräcklig,
  • räkenskaperna är rättvisande.

Till den kommunala revisionens uppdrag hör även lekmannarevisionen avseende ändamålsenligheten i de kommunalägda bolagens verksamhet som ett komplement till bolagens aktiebolagsrevision.

Revisionens granskninsrapporter med mera finns här.