Så kan du påverka

Du som bor i Vaxholms stad kan påverka politiken på olika sätt. Du kan påverka via de allmänna valen vart fjärde år eller i perioden mellan valen, till exempel genom att kontakta kommunens förtroendevalda eller genom folkinitiativ.

Allmänna val

Den svenska demokratin är en representativ demokrati. Det innebär att folket väljer respresentanter som styr genom regelundna och allmänna val.

Vart fjärde år kan du som är röstberättigad rösta på det parti och de personer som du vill ska representera dig i riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Fördelningen av mandat i Vaxholms stad, det vill säga fördelning av de 31 platserna i kommunfullmäktige, sker utifrån valresultatet i kommunalvalet.

Mer information om val finns på Valmyndigheten. Länk till annan webbplats.

Folkomröstningar

Folkomröstningar kan förekomma på nationell nivå och på regional samt lokal nivå. Lokala folkomröstningar genomförs antingen på uppdrag av kommunfullmäktige eller som följd av ett folkinitiativ.

Kommunfullmäktige kan besluta om folkomröstning i frågor där kommunen vill hämta in synpunkter från kommunens medborgare inför att beslut ska fattas.

Ett folkinitiativ är en begäran om folkomröstning kring en särskild fråga som väcks av kommunens röstberättigade medborgare. Minst 10 procent av de röstberättigade medborgarna måste medverka i initiativet, med bland annat namn, personnummer och underskrift. Om ett folkinitiativ stöds av minst 10 procent av de röstberättigade ska en folkomröstning genomföras i frågan om inte minst två tredjedelar av kommunfullmäktiges närvarande ledamöter säger nej.

Alla folkomröstningar i Sverige är rådgivande.

Kontakta en politiker

Har du frågor eller synpunkter på något i kommunen går det alltid bra att kontakta de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige eller någon av stadens nämnder. Förteckning över alla förtroendevalda finns i Vaxholms stads förtroendemannaregister Länk till annan webbplats..

Engagera dig politiskt

Ett sätt att påverka inom kommunen är att gå med i en lokal partiförening. Du kan av partiföreningen utses till att ställa upp i något av valen. På så sätt kan du kanske bli invald i kommunfullmäktige.

Lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten på plats i Kronängsskolans aula eller titta (direkt eller i efterhand) på sammanträdena via kommunfullmäktiges webbsändningar.

Du kan också ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter vid allmänhetens frågestund.

Läsa offentliga handlingar

Du har rätt att läsa de papper och elektroniska dokument som är allmänna offentliga handlingar och som förvaras hos kommunen.

Samrådsmöte och detaljplan

Om du berörs av de förändringar som en ny detaljplan innebär kan du vara med i det samråd som ingår i en detaljplaneprocess. Du har då chans att tycka till om planen.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Lämna synpunkter eller klagomål

Du kan lämna synpunkter eller klagomål via Vaxholms stads e-tjänst Skriv till oss Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation

Du kan också kontakta Vaxholms stads kansli med dina frågor, synpunkter eller klagomål.

E-post: kansliet@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 00 (via Vaxholms stads växel)