Styrdokument

Här samlar vi styrande dokument i Vaxholms stad.

Vaxholms stads verksamhet sker inom ramen för lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter.

De viktigaste lagarna som kommunen är skyldig att följa är:

  • kommunallagen
  • förvaltningslagen
  • lagen om offentlig upphandling.

Till dessa kommer speciallagar inom de olika fackområdena, exempelvis skola, socialtjänst och miljö.

Det finns möjlighet, och i vissa fall en skyldighet, för staden att utforma och anta egna styrdokument, så som riktlinjer, rutiner, policys, delegeringsordningar, dokumenthanteringsplan och reglementen, som kompletterar och fyller ut de regelverk som nämnts ovan.

I mapparna nedan finns de viktigaste styrdokumenten. Policys och strategier gäller för alla stadens verksamheter. Styrdokument som enbart gäller en nämnds verksamhet finns i mapparna för respektive nämnd.

Policys

Strategier

Riktlinjer barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
MAS-riktlinjer Vaxholms stad antagen 2018-05-01.pdf 674.1 kB 2019-10-02 09.05
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.pdf 910.1 kB 2019-10-02 09.05
Riktlinjer för handläggning av insatser, LVM 2016-06.pdf 669.1 kB 2019-10-02 09.05
Riktlinjer för handläggning inom barn och ungdom 2017.pdf 415.4 kB 2019-10-02 09.05
Riktlinjer för särskilda insatser enligt sol till psykiskt funktionshindrade.pdf 147.9 kB 2019-10-02 09.05
Riktlinjer och vägledning för tillämpning av LSS 541.9 kB 2019-10-02 09.05
Riktlinjer äldre- och funktionshinderomsorg 416.1 kB 2019-10-02 09.05