Styrdokument

Här samlar vi styrande dokument i Vaxholms stad.

Vaxholms stads verksamhet sker inom ramen för lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter.

De viktigaste lagarna som kommunen är skyldig att följa är:

  • kommunallagen
  • förvaltningslagen
  • lagen om offentlig upphandling.

Till dessa kommer speciallagar inom de olika fackområdena, exempelvis skola, socialtjänst och miljö.

Det finns möjlighet, och i vissa fall en skyldighet, för staden att utforma och anta egna styrdokument, så som riktlinjer, rutiner, policys, delegeringsordningar, dokumenthanteringsplan och reglementen, som kompletterar och fyller ut de regelverk som nämnts ovan.

I mapparna nedan finns de viktigaste styrdokumenten. Policys och strategier gäller för alla stadens verksamheter. Styrdokument som enbart gäller en nämnds verksamhet finns i mapparna för respektive nämnd.

Kommunfullmäktige och nämnder