Trygghet och säkerhet

Vaxholm är en trygg och säker kommun.

Ett tryggt och säkert Vaxholm är viktigt.

För Vaxholms stad är trygghet och säkerhet en del av kvalitetsarbetet, kvalitén ska vara väl avvägd mot de risker som finns och bygga på goda beslutsunderlag.

Vaxholm har ett ansvar för att samhällsviktiga funktioner i kommunen fungerar i fredstid, kris och höjd beredskap. Kommunen ansvarar bland annat för skola, omsorg och räddningstjänst.

Så arbetar Vaxholm stad

Arbetet följer de lagar, regler och avtal som finns inom säkerhetsområdet. Utöver lagstiftning och kunskapsbaserat arbete är arbetet uppdragsstyrt och grunden för uppdragen framgår av kommunens mål och budget.

Kommunen strävar efter ett systematiskt säkerhetsarbete som en integrerad del av kvalitetsarbetet.

Säkerhetsarbetet bedrivs på flera olika sätt och inom de flesta verksamhetsområden för att minska risk, bygga trygghet och höja säkerheten.

Samordnar insatser vid kriser

Vaxholm ska verka för att samordna insatser vid kriser och extraordinära händelser inom kommunens geografiska område, så kallat geografiskt områdesansvar. Detta samordningsansvar omfattar också de som tillfälligt vistas i kommunen.

Kommunen har dessutom ett ansvar att samverka med andra kommuner, länsstyrelser, myndigheter och företag som berörs av krisens händelseförlopp.