Bedriva och starta fristående verksamhet inom barnomsorg

Här finns information för dig som idag bedriver eller planerar att starta en fristående verksamhet inom barnomsorg i Vaxholm.

Tillsyn

Vaxholms stad har i uppdrag att genom tillsyn granska den fristående förskola vars huvudman kommunen godkänt. Barn- och utbildningsnämnden är tillsynsmyndighet och tillsynen genomförs av utbildningsförvaltningen.

Med tillsyn avses en självständig granskning som syftar till att kontrollera om utbildningen uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter som reglerar utbildningen samt Vaxholms stads riktlinjer för rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg i Vaxholms stad.

Syftet med tillsynen är även att bidra till kvalitetshöjning och kommunen ska inom ramen för tillsynen också lämna råd och vägledning. I tillsynen ingår även att kommunen fattar de beslut om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen som bedriver utbildningen ska rätta till de brister som upptäcks vid granskningen.

Vaxholms stad utövar tillsyn kontinuerligt genom bland annat årliga brukarundersökningar och anmälningsutredningar. Därutöver gör kommunen, minst var fjärde år, så kallad regelbunden tillsyn som omfattar intervjuer, dokumentstudier, tillsynsbesök och observationer på förskolan.

Ägar- och ledningsprövning

En kommun har enligt 26 kap. 4 § skollagen tillsyn över att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b §§. Enskilda huvudmän ska enligt skollagen anmäla förändringar i ägar- och ledningskretsen till den som har godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen.

Ägar- och ledningsprövning - förändring av befintlig verksamhet, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Starta en ny fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Vill du starta fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem behöver du ansöka om godkännande. Ansökan ska visa att den sökande uppfyller lagkraven för att bedriva förskoleverksamhet.

Efter att ansökan inkommit till Vaxholms stad och bedömts som komplett är handläggningstiden högst fyra månader. Om handlingar och uppgifter som efterfrågas inte har inkommit efter två månader avslutas ansökan.

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid godkännande av huvudmän för fristående förskola eller fristående friliggande fritidshem enligt skollagen (2010:800). Huvudmannaskapet prövas därför utifrån nya och skarpare krav. Syftet med den utökade prövningen är att säkerställa att blivande huvudmän för fristående förskola har förutsättningar att bedriva en god verksamhet av hög kvalitet.

Kontakta skoljurist@vaxholm.se för att få mer information om hur du går tillväga för att ansöka.

Från och med 2023 tar Vaxholms stad ut en avgift för att behandla inkommen ansökan om godkännande som huvudman för en ny eller befintlig förskola eller fritidshem. Se aktuella avgifter och taxor.

E-tjänst för ägar- och ledningsprövning

Här hittar du vår e-tjänst: Ägar- och ledningsprövning - nyetablering, e-tjänst Länk till annan webbplats.