Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är bland annat användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön.

Exempel på sådana verksamheter är panncentraler, värme-pumpanläggningar, bilverkstäder och avloppsanläggningar. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) ska kontrollera att de miljöfarliga verksamheterna följer bestämmelserna i miljölagstiftningen.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

Ta kontakt med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor om du är osäker på om din verksamhet är miljöfarlig och omfattas av bestämmelserna i miljöbalken.

En anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet i Vaxholm ska du anmäla till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Även om du vill göra en förändring i en befintlig anmälningspliktig verksamhet och förändringen påverkar miljön ska detta anmälas. Anmälan ska du skicka till SRMH senast sex veckor innan verksamheten startar.