Sanering PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp kemiska föreningar som redan i låga halter är mycket giftiga för människor, djur och växtlighet.

Den 1 mars 2007 trädde förordningen om PCB (SFS 2007:19) i kraft. I den ställs krav på inventering och sanering av byggnader uppförda mellan 1956-1973.

Om man ska sanera PCB i sitt hus ska detta först anmälas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.