Kristeam, krishjälp

Alla kommuner ska kunna erbjuda krisstöd. I många kommuner, däribland Vaxholms stad, sker detta via så kallade POSOM-grupper. De organiserar Vaxholms stads beredskap för att möta olika hot, störningar och katastroflägen.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande och syftar till att förebygga social ohälsa för människor som varit med om stora olyckor, katastrofer och liknande traumatiska händelser. Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), ska varje kommun ha en POSOM-organisation. Det är upp till varje kommun att organisera POSOM utifrån sina förutsättningar och behov.

POSOM:s ledningsgrupp ska leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal. Ledningsgruppen består av representanter från kommun, primärvård, kyrka och polis.

Inom POSOM finns kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det psykosociala planet.

När används POSOM?

POSOM ska aktiveras vid allvarliga och omfattande olyckor, katastrofer eller vid särskilda händelser där kommunens invånare är drabbade och normal organisation bedöms otillräcklig. Målet är att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse.

POSOM:s stödgrupper kan sammankallas för tjänstgöring av kommunchef, socialchef eller kommunstyrelsens ordförande.

Ansvar för organisationen åvilar socialförvaltningen men i grupperna ingår även representanter från utbildningsförvaltningen, primärvård, polis och kyrkan.

POSOM:s uppgifter är att:

  • Upprätta informations- och stödcentrum
  • Inhämta information om vad som inträffat samt klarlägga fakta
  • Informera om vilken hjälp kommunen kan ge
  • Hjälpa drabbade att komma i kontakt med anhöriga
  • Hjälpa till med tillfällig inkvartering
  • Hjälpa till med mat och kläder
  • Ordna tillfälliga lösningar för drabbade
  • Ge personlig och praktiskt stöd till drabbade
  • Erbjuda stöd- och uppföljningssamtal
  • Samverka med övriga berörda personer