Demens

I Vaxholms stad arbetar vi för att personer med demens/kognitiv sjukdom och deras familj ska uppleva en så hög livskvalitet som möjligt. Vården och omsorgen ska vara personcentrerad. Vi vill skapa goda relationer mellan den enskilde, anhöriga och personal genom ett multiprofessionellt teamarbete.

Vaxholms stad arbetar för att erbjuda en aktiv personcentrerad helhetsvård för att möta personens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vi vill skapa en god relation och kommunikation mellan den enskilde, anhöriga och personal utifrån ett multiprofessionellt teamarbete under hela sjukdomsförloppet.

Demensteamet

Demensteamet samlar och sprider kunskap om kognitiva sjukdomar och bemötande till personer som har en kognitiv sjukdom och deras anhöriga. Demensteamet stödjer Vaxholms stads verksamheter med kompetenshöjning och vägledning för medarbetare. Målet är att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för personer med en kognitiv sjukdom i Vaxholms stad.

Demensteamet samordnar insatserna kring personer med kognitiva sjukdomar och deras anhörig. I demensteamet ingår specialistutbildad personal som har lång erfarenhet av att arbeta med människor med kognitiv nedsättning. Allt arbete utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Demensteamet finns till för alla som bor i Vaxholms stad. Vi kan medverka vid till exempel hembesök, vårdplaneringar och minnesutredningar. Om du själv upplever sviktande minne, har en anhörig som visar tecken på kognitiv nedsättning eller har andra frågor är du välkommen att kontakta demensteamet. Ingen fråga är för liten.

Utbildningar och stödgrupper

Demensteamet erbjuder en rad utbildningar och stödgrupper för personer med kognitiv sjukdom, deras anhöriga och Vaxholms stads personal.

Bland annat erbjuds regelbundet träffar för personer med tidigt diagnostiserad kognitiv sjukdom. Det kan ses som en serie med kunskap, strategier, stöd och hjälp med att bearbeta sin situation och hur man kan planera sin tillvaro för att få leva ett så bra liv som möjligt.

Vi erbjuder också Må bra-grupp för personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga där deltagarna träffas för fysisk aktivitet med avslutande fika.

För anhöriga har vi en lokal utbildning. Vi erbjuder också en samverkansutbildning med nordostkommunerna och minnesmottagningen för att kunna nå så många som möjligt. Därtill finns samtalsgrupper och stödtelefon.

Navigeringskurs om demens för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) kommer i samband med den nationella anhörigdagen den 6 oktober publicera en digital navigeringskurs om demens och kognitiva sjukdomar.

Navigeringskursen kommer att innehålla föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Navigeringskursen är framtagen av anhörigkonsulenter, nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum.

För mer information besök webbplatsen www.anhoriga.se Länk till annan webbplats.

Träffar och aktiviteter

Demensteamet anordnar också träffar och aktiviteter för alla som är berörda av kognitiv sjukdom. Ett exempel på sådan aktivitet är de regelbundna träffarna Minnenas café, där man bjuds in för att fika umgås och samtala. Tanken med träffarna är att bryta social isolering och bidra med kunskap för att göra livet lite lättare både för den som drabbats av kognitiv sjukdom och för deras anhöriga.

Minnenas café (pdf) Pdf, 51.6 kB.

Vård- och omsorgsboende

Vaxholms stads vård- och omsorgsboende tar emot personer med kognitiva sjukdomar. All omsorgspersonal har utbildning.

Kontaktinformation

Demensteamet
Har du frågor om minnet för egen eller en närståendes räkning? Vi på demensteamet har aktuell kunskap inom området och kan ge dig vägledning. Vi är en stödfunktion både för invånare och för de kommunala verksamheterna. Vi har sekretess och vår service är kostnadsfri.

Susanne Lindqvist, demenssamordnare och Silviasyster
Telefonnummer: 08-541 709 86
E-post: susanne.lindqvist@vaxholm.se

Biståndshandläggare
Biståndshandläggare, Vaxholms stad
Telefonnummer: 08-541 709 22

Anhörigstöd
För frågor angående anhörigstöd är du välkommen att kontakta anhörigkonsulenten. Telefonnummer: 08-522 426 53.