God man, förvaltare, förmyndare

När en person inte själv klarar av att sköta sin ekonomi kan det vara aktuellt att ansöka om god man, förvaltare eller förmyndare.

Vaxholms stad har en gemensam överförmyndarnämnd med Värmdö kommun samt avtalssamverkan med Nacka kommun som sköter förvaltningen åt alla tre kommuner avseende överförmyndarfrågor.

Ansökan

Ansökan görs av den enskilde eller en anhörig som upplever ett behov och lämnas till tingsrätten. Om det är en utomstående, eller en myndighet, som är initiativtagare skickas anmälan till överförmyndarnämnden. Läs mer här om hur du ansöker och villkor som gäller.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare, men i vissa fall kan en särskilt förordnad förmyndare utses.

God man

En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon som på grund av psykisk funktionsnedsättning eller hög ålder inte själv kan sköta sin ekonomi och bevaka sina rättigheter. Tingsrätten tar beslut om en god man ska utses och i så fall vem.

En god man är en enskild person, en lekman, som inte är anställd av kommunen. Gode mannen fungerar som en representant av samordnande karaktär för den hjälpbehövande snarare än en praktisk utförare av tjänster. Läs mer här om vad en god man gör.

Förvaltare

En förvaltare kan utses för personer som på grund av fysisk eller psykisk sjukdom inte kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Den som får en förvaltare mister sin egen rättshandlingsförmåga. Det innebär till exempel att personen i fråga inte kan ingå avtal på egen hand.

Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns eller förvaltares sätt att sköta ekonomin.

Har du synpunkter på det arbete en förmyndare, god man eller förvaltare utför kan du boka en tid hos någon i överförmyndarnämnden. Ring kommunens växel. Beslut tagna i överförmyndarnämnden kan överklagas hos tingsrätten. Läs mer här om överförmyndarnämndens arbete.