God man, förvaltare, förmyndare

Att vara god man, förvaltare eller förmyndare innebär att fungera som en företrädare för en individ som saknar möjlighet att själv bevaka sina rättigheter, förvalta sina tillgångar eller agera för sitt eget bästa.

Vaxholms stad har en gemensam överförmyndarnämnd med Värmdö kommun samt avtalssamverkan med Nacka kommun som sköter förvaltningen åt alla tre kommuner avseende överförmyndarfrågor. Det innebär att du ska vända dig till Nacka kommun om du vill stödja någon som god man eller förvaltare.

Skillnaden mellan god man, förvaltare och förmyndare

God man

En god man är en person som står till tjänst för någon som på grund av psykisk funktionsnedsättning eller hög ålder inte kan hantera sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter på egen hand. Tingsrätten avgör om en god man behövs och utser lämplig person för detta uppdrag. En god man är en privatperson som inte är anställd av kommunen och agerar som en representant med samordnande ansvar snarare än att utföra praktiska tjänster. Läs mer om vad uppdraget som god man innebär.

Förvaltare

En förvaltare är en person som utses som representant för någon som på grund av fysisk eller psykisk sjukdom inte kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga, vilket innebär att personen inte kan ingå avtal eller fatta juridiska beslut på egen hand.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare, men i vissa fall kan en särskilt förordnad förmyndare utses.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Om du vill stödja någon som god man eller förvaltare ska du göra en intresseanmälan på Nacka kommuns webbplats. Där hittar du också information om vad uppdraget innebär, vilken kunskap och utbildning som krävs och vem som kan bli god man eller förvaltare.

Vill du bli god man eller förvaltare?, Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Vill du ansöka om en god man eller förvaltare?

För att bli tilldelad en god man eller förvaltare behöver du uppfylla vissa villkor. Det är nödvändigt att du har någon form av sjukdom, psykisk störning, eller ett försvagat hälsotillstånd som gör att du behöver hjälp för att bevaka dina rättigheter och tillgångar.

En dokumenterad medicinsk diagnos är nödvändig för att bevisa sambandet mellan din hälsosituation och det behov av hjälp du har. Det är alltså viktigt att det är sjukdomen eller funktionsnedsättningen som är orsaken till att du behöver stöd.

På Nacka kommuns webbplats hittar du också information om vad som gäller om du vill ansöka om att få en god man eller förvaltare. Om du, på grund av till exempel hälsoskäl, inte klarar av att sköta din ekonomi eller andra viktiga uppgifter som gäller dig själv, kan du ansöka om att få en god man eller förvaltare som hjälper dig. Ansökan kan göras av dig själv, din make/maka, sambo, nära släktingar, eller till och med initieras av överförmyndaren eller tingsrätten. För att själv ansöka om en god man måste du vara minst 18 år gammal.

På Nacka kommuns webbplats kan du läsa mer om vad som gäller och hur du ansöker om en god man eller förvaltare.

Du som behöver en god man eller förvaltare, Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Förmyndarnämnden

I varje kommun finns en förmyndarnämnd eller överförmyndarnämnd som har i uppgift att övervaka och granska hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter ekonomin för de personer de företräder. Om du har synpunkter på arbetet som utförs av en förmyndare, god man eller förvaltare kan du boka en tid för att diskutera detta med någon från förmyndarnämnden. Beslut som fattas av förmyndarnämnden kan också överklagas till tingsrätten. Läs mer på sidan Överförmyndare, tillsyn och kontroll.