Vad gör en god man?

En god man är ställföreträdare för huvudmannen (den som har en god man) i juridiska och ekonomiska sammanhang.

Genom att bevaka rätt ser den gode mannen/förvaltaren till att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. 

Det kan röra sig om att företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar eller överklaganden. Det kan även handla om att bevaka huvudmannens intressen vid arv eller försäljning av bostad.

Den gode mannens uppgift är att bevaka så att allt går rätt till och att huvudmannen inte blir utsatt för maktövergrepp eller försummelse.

Vardagsekonomi och långsiktig förvaltning

Den gode mannen ska förvalta huvudmannens egendom, vilket betyder skötsel av vardagsekonomi och ansvar för eventuella tillgångar. Exempel på sådana uppgifter är att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, deklarera och sanera eventuella skulder.

Att sörja för person ger den gode mannen ett ansvar för att pengarna kommer till personlig nytta för huvudmannen. Huvudmannen ska ha ett bra boende, få god omvårdnad och goda levnadsvillkor. För att försäkra sig om att huvudmannen har goda levnadsförhållanden i verkligheten och inte bara på papperet, ska den gode mannen ha regelbundna kontakter med huvudmannen själv och de människor som har omvårdnaden.

Arvode

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt arbete, och ersättning för nödvändiga utgifter. Ett normalarvode utgör ungefär 20 procent av gällande basbelopp per år. Det görs dock alltid en individuell prövning där hänsyn tas till uppdragets svårighetsgrad. Arvodet kan bli både lägre och högre än ett normalarvode. Nära anhöriga som väljs till god man eller förvaltare har rätt till arvode men brukar ofta avstå från denna rätt.

Det finns en pedagogisk hjälpblankett för dig som är god man eller förvaltare. Av blanketten framgår hur du bör hantera arvodet. Hjälpblankett för god man, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Betalas i regel av huvudmannen

Huvudregeln är att det är huvudmannen, den som har god man eller förvaltare, som ska betala arvodet och ersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger två basbelopp eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp. I annat fall ska kommunen betala arvodet. Om särskilda skäl finns kan undantag från denna huvudregel göras.

Beslut om ersättning

Beslut om arvode och ersättning fattas alltid av överförmyndarnämnden. Nämnden beslutar om både arvodets och ersättningens storlek och vem som ska betala. Till grund för bedömningen av arvodets storlek utgår nämnden från förordnandets omfattning, årsräkningen och årsredogörelsen.

En god man eller förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara, eller ta ut det på förhand.