Stöd och service LSS

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, syftar till att ge stöd till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet ska minska svårigheterna i det dagliga livet och bidra till ett välfungerande liv.

Om du tillhör LSS personkrets har du rätt att ansöka om de insatser som finns enligt lagen. Syftet med insatserna är att ge dig möjlighet att leva som andra och att delta i samhällslivet.

Vilka omfattas av LSS?

Du omfattas av LSS om du:

  • har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • har stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över, efter en hjärnskada i vuxen ålder
  • har andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång till

Rättigheter

Om du inte beviljas det bistånd som du ansökt om har du möjlighet att överklaga. I samband med ett eventuellt avslag får du information om hur du gör för att överklaga.

Kontaktinformation

Biståndshandläggare, gruppnummer
Telefonnummer: 08-541 709 22