Stockholmsenkäten 2018

Vartannat år genomförs den så kallade Stockholmsenkäten. Där får ungdomar svara på frågor uppdelade i olika områden. Svaren sammanställs till en rapport om ungdomars levnadsvanor. 2018 års rapport visar att rekordmånga ungdomar i Vaxholm helt avstår från att dricka alkohol eller provar narkotika.

I Vaxholm är det rekordmånga ungdomar som helt avstår från att dricka alkohol eller provar narkotika. Det är det bästa resultatet sedan mätningarna startade 2008. Även debutåldern ökar. Dock ser vi inte samma positiva trend inom tobak. Oroande är skillnaderna mellan pojkar och flickor i upplevd god psykisk hälsa där pojkar ligger betydligt högre. Av tjejerna på högstadiet i åk 9 angav cirka 20 % att de utsatts för kränkande behandling och hälften av tjejerna att de utsatts för sexuella trakasserier.

Stockholmsenkäten har genomförts bland elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i 24 av länets 26 kommuner. Resultaten för både Vaxholm och länet visar att allt fler unga uppger att de är drogfria. Andelen nyktra elever i nian har ökat från 29% år 2008 till 61% år 2018 och andelen som inte provat narkotika har ökat från 85% år 2008 till 91% år 2018.

Den positiva trenden med ett minskat drickande som noteras både i Vaxholms kommun, Stockholms län och i hela landet kan ge vinster både på kort och lång sikt.

—De mest omedelbara effekterna är att fler unga undviker att råka ut för alkoholrelaterade situationer som kan leda till skador, övergrepp och obehag. Risken ökar bland alkoholpåverkade ungdomar för att de till exempel hamnar i bråk, har oönskat sex eller kör på fyllan, säger Madeleine Larsson som är Hållbarhetschef i Vaxholms stad.

—Glädjande är att fortsatt många ungdomar avstår fast de upgett att de har haft möjlighet att testa. Dessutom är det få som uppger att de själva har möjlighet att köpa tobak eller alkohol i butik vilket kan tyda på att vårt arbetet med tillsyn i butikerna har varit lyckosamt. Det tillsammans med gediget arbete med information till föräldrar att inte tillåta eller bjuda hemma kan ha påverkat konsumtionen hos unga i Vaxholm, säger Madeleine Larsson.

Dock syns en högre konsumtion i de mer socioekonomiskt starka kommunerna såsom Danderyd, Lidingö och Vaxholm.

—Anledningen till det kan vara att tillgången till alkohol är större, en vuxenpopulation som dricker mer, ungdomar har mer pengar samt att möjligheten att ha hemmafester är större här, fortsätter Madeleine Larsson.

Samma positiva nedåtgående trend syns inte lika tydligt inom tobak. Könsskillnaderna är stora, pojkar brukar i betydligt högre utsträckning snus och flickorna cigratter. Av tjejerna i åk 9 uppgav 15% att de rökte dagligen eller ibland och endast 5 % av pojkarna. Av pojkarna uppgav 11% att de snusade och endast 2% av flickorna i åk 9.

Med totalt 23% av eleverna på gymnasiet och 14% av eleverna i åk 9 som anger att de brukar tobak har Vaxholm en bit kvar till målet om ett Tobaksfritt Sverige 2025 som regeringen satt upp.

—Vi ser förbättringar, men det finns fortfarande mycket att göra. Målet är att förhindra att minderåriga börjar använda tobak. Tobaksrökning är det enskilt största folkhälsoproblemet som är möjligt att förebygga. Rökningen i Sverige orsakar 12 000 för tidiga dödsfall och samhällskostnader på minst 30 miljarder kronor per år, säger Madeleine Larsson.

Vaxholms stad har sedan juni 2016 en strategi för det drogförebyggande arbetet.

—Resultaten indikerar en fortsatt relativ hög drogkonsumtion bland unga i Vaxholm. Det finns ett fortsatt behov av att aktivt arbeta för att främja skyddsfaktorer som goda relationer mellan föräldrar och barn, trivsel i skola och att minska riskfaktorer som exempelvis tillgänglighet till droger, säger Madeleine Larsson.

Ungdomarnas egenrapportering av god psykisk hälsa har legat relativt lika sedan mätningarna startade 2008. Det är dock stora skillnader mellan könen där flickor i åk 9 i betydligt högre utsträckning uppger att de har haft huvudvärk, dålig aptit, nervös mage. En ny fråga i enkäten i år handlade om sexuella trakasserier. Där uppgav 96 % av pojkarna att detta aldrig hade hänt medan endast 53% av flickorna.

—Att graden av upplevd psykisk ohälsa inte stigit över tid är positivt men nivåerna behöver ändå höjas och framförallt hos flickorna. Skillnaderna är stora. Oroväckande är också den höga andel flickor som anger att de utsatts för sexuella trakasserier, fortsätter Madeleine.

Ungdomsstödet i Vaxholm stad har lagt fokus på det förebyggande arbete gällande sexuellt våld, detta i form av ett arbetsmaterial, RoS (Respekt och självrespekt) som är utformat av Stockholms stad. Materialet syftar till för att ge unga stöd och hjälp att skapa förutsättningar och verktyg att kunna medvetandegöra eget ansvar, gränsdragning och värderingar. Målet är att Ungdomsstödet ska träffa alla elever i åk 7, 8 och 9 unde 2018 och hålla lektioner i RoS.

Ungdomsstödet arbetar utefter ett ”preventionsår” där det i åk 8 ingår att samtala med eleverna om kärlek och relationer. Där tas frågor upp gällande gällande könsnormer (med material från Machofabriken), samtycke (baserat på samtyckeslagen), självförtroende, porr, övergrepp, gränssättning med mera. Andra viktiga ämnen som det talas om är internet, etik och moral, drogprevention samt psykisk hälsa.

Ungdomsstödets tips till föräldrar

 • Prata med era barn om normer. Läs tillsammans på exempelvis ungdomsmottagningens hemsida som har bra info om jämställdhet, normer och allas lika värde.
 • Öka din egen medvetenhet som förälder gällande könsnormer. Hur bemöter du ditt barn? Gör du skillnad på kön? Utmana dig själv och föregå med gott exempel.
 • Hitta bra tillfällen att prata. Till exempel i bilen sker många avslappnade samtal, men vänta tills ditt barn är redo att prata.
 • Även om du egentligen är upptagen, släpp det du har för händerna och lyssna när ditt barn visar intresse för att vilja prata.
 • Alla föräldrar i Vaxholm som har ungdomar i årskurs 7 upp till andra året på gymnasiet får under hösten en sammanfattning av resultaten i sin brevlåda. Och senare i höst arrangeras föreläsningar inom normbrytande beteende.

Bland resultaten i Stockholmsenkäten i Vaxholm 2018

 • I Vaxholm använder 14 procent i årskurs 9 och 23 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet tobak regelbundet.
 • Skillnaderna är stora mellan könen, flickor röker i högre utsträckning och pojkarna snusar.
 • Rekordfå ungdomar uppger att de själva har möjlighet att köpa tobak eller folköl i butik.
 • Allt fler ungdomar uppger att de inte dricker alkohol. Bland niondeklassarna är nykterhet en tydlig norm, där 64 procent av pojkarna och 56 procent av flickorna helt avstår. På gymnasiet är det nästan var fjärde elev som avstår från alkohol.
 • Andelen vaxholmsföräldrar som inte tillåter sina barn att dricka alkohol är den högsta sedan mätningarna började år 2008.
 • Andelen på 9% av årskurs niorna som dricker minst en helflaska vin (eller motsvarande alkoholmängd) minst en gång i månaden är rekordlågt sedan mätningarna startade 2008.
 • 9 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna i årskurs nio har provat narkotika. Av dem som inte provat angav 28% att de hade haft möjlighet att göra det.

Kontaktinformation

Madeleine Larsson, hållbarhetschef Vaxholms stad
Telefonnummer: 08 - 522 426 42
E-post: madeleine.larsson@vaxholm.se

Mer information

Läs broschyren "Till dig som har en tonåring i din närhet" för att ta del av resultatet från Stockholmsenkäten 2018. Broschyren ger även tips och råd till dig som förälder, samt information om vart du som förälder kan vända dig för mer hjälp och stöd.

Till dig som har en tonåring i din närhet (pdf) Pdf, 961.5 kB.