Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism handlar kortfattat om att vara positiv till våld, hot och tvång. Det kan också handla om att använda våld, hot och tvång för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer.

Säkerhetspolisens mer utförliga definition är: ”individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarligt brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter”

Källa: Säkerhetspolisen (2019)

Idag finns det tre vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mis­tis­ka mil­jö­er i Sve­ri­ge:

  • den högerextremistiska vitmakt-miljön
  • den vänsterextremistiska autonoma miljön
  • den islamistiska miljön

Här kan du läsa mer om respektive vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mis­tis­ka mil­jö­:

Om du är orolig för någon

Om du kän­ner dig oro­lig för att någon (barn, ung­dom eller vuxen) har kon­takt med nå­gon av de ovanstående mil­jö­er­na eller uppvisar riskbeteenden för radikalisering är det bra om du kon­tak­tar socialtjänsten. Där kan du få en ano­nym kon­sul­ta­tion eller göra en orosan­mä­lan. An­sö­ka om stöd eller hjälp kan endast göras av den som omfattas av en eventuell insats. Tänk på att en individs beteende alltid måste bedömas utifrån en helhet. Personer som uppfyller vissa av tecknen kanske inte riskerar att radikaliseras och individer kan radikaliseras även om de inte uppvisar något av dem.

Kontakta socialtjänsten via stadens växel: 08-541 708 00.

Du kan även kontakta polisen via ett webbformulär Länk till annan webbplats.

Vid akut läge – ring alltid 112 och gör en polisanmälan om du får kännedom om nära förestående eller pågående brott

Bilden visar en bild från Socialstyrelsen på riskbeteenden för radikalisering.

Källa: Socialstyrelsen. Våldsbejakande extremism, stöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna.

Om du vill lämna en våldsbejakande miljö

Behöver du stöd och hjälp att lämna en våldsbejakande miljö? Ta kontakt med Vaxholms socialjour via stadens växel dagtid. Telefonnummer: 08-541 708 00.

Kvällstid kan du kontakta socialjouren Nordost på telefonnummer: 08-410 200 40. Telefontiderna är:
Måndag - torsdag: klockan 16.30 - 02.00
Fredag: klockan 15.00 - 02.00
Lördag - söndag: klockan 16.00 - 02.00

Övrig tid hänvisas till polisen på telefonnummer: 11414.

Du kan även kontakta polisen via ett webbformulär Länk till annan webbplats.

Vaxholms stads arbete mot våldsbejakande extremism

Staden har en hand­lings­plan för ar­be­tet mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism som antogs 1 december 2017. Målet är att vidta förebyggande åtgärder som effektivt verkar mot våld, hot och otrygghet relaterat till våldsbejakande extremistiska miljöer.

Stadens ansvar för förebyggande insatser gäller för personer upp till 18 år, och i vissa fall upp till 21 år. Då en person gått över gränsen till kriminalitet och brottslig verksamhet är det polisen och i vissa fall säkerhetspolisen som ansvarar för brottsbekämpning.

Kontaktinformation

Ansvarig samordnare är Vaxholms stads hållbarhetschef. Har du frå­gor kring handlings­planen kan du kon­tak­ta hållbarhetschefen via Vaxholms stads väx­el.

Telefonnummer: 08-541 708 00

På nationell nivå går det bra att ringa Centrum för våldsbejakande extremism (CVE) Länk till annan webbplats.. Här finns det hjälp och stöd att få för yrkesverksamma. Deras öppettider är måndag–fredag klockan 09.00-15.00 (helgfria vardagar).

Telefonnummer: 08-527 44 290