Vinterväghållning

Vad är det egentligen som gäller och vem ansvarar för vad?

Karta för vinterväghållning

Du kan se vem som ansvarar för vinterväghållningen på vägarna i Vaxholms stad i Vaxholmskartan Länk till annan webbplats..

  • Blå linje ansvarar Vaxholms stad för.
  • Röd linje ansvarar Trafikverket för.
  • Gul/Grön linje ansvarar enskilda väghållare för, till exempel samfälligheter.

Vanliga frågor och svar

Hur mycket snö krävs för att snöröjningen ska påbörjas?

På Vaxholms stads huvudvägar samt gång- och cykelvägar påbörjas snöröjningen när snödjupet är fyra centimeter. På mindre trafikerade vägar påbörjas snöröjningen när det fallit sex centimeter snö. Vaxholms stad har ett krav på att prioriterade vägar ska vara färdiga efter fyra timmar och övriga vägar efter tolv timmar. Halkbekämpning ska alltid ske inom max fyra timmar då halkrisk föreligger.

Varför måste snöröjning ske sent på kvällen eller tidigt på morgonen?

För att alla vägar och trottoarer ska kunna vara farbara på morgonen behöver snöröjning och halkbekämpning ibland utföras sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Vid extrema fall kan våra entreprenörer även behöva utföra detta arbete mitt i natten. I dessa fall kan det låta och skramla på obekväma tider vilket är svårt att undvika och något som vi får acceptera för att infrastrukturen ska fungera även vintertid.

Varför kan vissa gator och parkeringsplatser stängas av under perioder?

Några gånger per säsong brukar det komma så pass mycket snö att våra entreprenörer behöver stänga av gator och parkeringsplatser för att kunna frakta bort snön. Skyltar med information sätts då upp på platsen minst 48 timmar i förväg. Vid dessa tillfällen är det vitkigt att samtliga bilar flyttas till en annan gata.

Vad händer om bilen inte flyttas?

Det räcker med att en enda bil står felparkerad för att snöröjningen inte ska gå att utföras. Så för att snöröjningen ska fungera, även om en bil inte är omparkerad och därmed står i vägen, kommer Vaxholms stad att flytta felparkerade bilar på ägarens bekostnad. Flytten är en så kallad "kort flytt" där bilen ställs inom synhåll från där den stod först. Förutom kostnad för flytt tillkommer felparkeringsbot för detta arbete.

Varför tas inte snövallar bort orsakade av snöröjning?

Under början av vintern finns det risk att snön kommer ligga kvar. Detta beror på att våra snöupplag inte är hårdgjorda och det därför inte går att köra med lastbilar för att tippa snö förrän efter att tjälen har satt sig i marken.

När det har kommit mycket snö kan det bildas snövallar i samband med att vägarna plogas. Vaxholms stad tillåter snövallar upp till 70cm under perioder då entreprenören behöver prioritera att vägarna är farbara. Skulle du till exempel få en sådan snövall utanför din in- eller utfart behöver du själv hjälpa till att skotta bort vallen vid behov.

Hur kan jag felanmäla?

För att brister i väghållningen ska kunna åtgärdas snabbt är det viktigt att din synpunkt kommer till rätt väghållare.

Vägar som Vaxholms stad ansvar för
Felanmälan ska göras via Vaxholms stads e-tjänst Skriv till oss Länk till annan webbplats..

Ni kan också kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad.
Telefonnummer: 08-541 708 00.

Väg 274
Om det gäller väg 274 felanmäler du det på Trafikverket Länk till annan webbplats..

Du kan också kontakta Trafikverkets kontaktcenter.
Telefonnummer: 0771-921 921.

Akuta problem
Vid akuta snö/halkproblem utanför kontorstid kontakta Manténs.
Telefonnummer: 076 116 10 19.

Hur felanmäler jag en plogskada som kommunens entreprenör orsakat?

Maila in uppgifterna enligt bif mall till Tekniska@vaxholm.se så vidarebefordrar vi det till entreprenören som hanterar skadeärendet.