Gator och vägar

Vaxholms stad har som mål att skapa och forma en så trafiksäker miljö som möjligt för dig som färdas på stadens trottoarer, gång- och cykelbanor, gator och vägar.

Vi verkar även för dig som inte färdas med bil, för att färdvägen med kollektivtrafik ska vara så enkel som möjlig. Vi har en återkommande dialog med Trafikverket, trafikförvaltningen och entreprenörer.

Kommunal väghållning

Tekniska enheten ansvarar för frågor som rör den kommunala väghållningen och handlägger bland annat frågor om parkering, trafiksäkerhet och gatuunderhåll. Enheten kan även vara behjälplig med information som rör annan infrastruktur, till exempel fiber eller andra ledningsfrågor.

I Vaxholms stad gäller samma allmänna trafikregler som i landet i övrigt.

Det finns också lokala trafikföreskrifter, till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar på olika gator och vägar.

Vill du ta reda på vilka regler som gäller i ditt närområde kan du använda Transportstyrelsens databas Länk till annan webbplats. där alla lokala trafikföreskrifter publiceras.

Akuta händelser

Om det föreligger en akut nödsituation med fara för liv, egendom eller miljö ringer du alltid 112.

Om du inte anser att bristerna är akuta hänvisar vi till räddningstjänsten på telefonnummer 113 13, informationsnummer vid olyckor eller kriser, eller till polisen på telefonnummer 114 14, för icke akuta ärende.

Synpunkter, brister och felanmälan

Har du synpunkter på gator, vägar, gång- och cykelvägar, hastighetsbegränsningar eller utbyggnad av olika typer av vägar är du välkommen att skriva ner dina synpunkter och skicka in dem till tekniska enheten. Upptäcker du fel som bör åtgärdas kan du skicka en felanmälan skickas till tekniska enheten.

Kontaktinformation

För att skriva till oss använder du Vaxholms stads e-tjänst Skriv till oss Länk till annan webbplats..