Häckar och buskage

Som fastighetsägare kan du förbättra trafiksäkerheten genom att klippa din häck och hålla efter annan växtlighet. Med några enkla åtgärder kan du rädda liv.

Vad säger lagen?

​Jordabalken (1970:994) 3 kap. 2§: "Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom...”

Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15§: ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer…”

Efter uppmaning från Vaxholms stad och efter utebliven åtgärd av att ta bort skymmande häckar och buskage, kan staden med stöd av Jordabalken (1970:994) 3 kap. 2§ utföra lämplig åtgärd för att säkerställa att trafiksäkerheten bibehålls.

Mer information

Mer information och råd finns i broschyren Siktröjning, Vaxholms stad (pdf) Pdf, 766 kB..