Schaktning i kommunal mark

För att ledningsägare ska få gräva och schakta i stadens mark och gator krävs olika tillstånd. Ett schaktningstillstånd ger sökande rätt att gräva i stadens mark. Utöver det krävs ett avtal som reglerar rätten att förlägga ledningar i stadens mark och vatten.

Observera att kommunala gator och vägar ibland kan vara anlagda på mark som inte ägs av kommunen. Vägar som inte är kommunala, till exempel enskilda vägar eller Trafikverkets vägar, har egna rutiner för schaktningstillstånd.

Villkor för schaktning i kommunal mark

I samband med att tekniska enheten i Vaxholms stad tagit över tillståndsgivningen för att schakta, vill tekniska enheten förtydliga vilka krav som gäller för den som utför schaktningsarbeten på kommual väg eller allmän plats.

Ansökan av tillstånd

Ansökan görs via blanketten Ansökan om schaktningstillstånd (pdf) Pdf, 1.2 MB..

Ansökan skickas till:

Epost: tekniska@vaxholm.se

Alternativt med post:
Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tekniska enheten
185 83 Vaxholm

Efter att ansökan är inskickad kallar tekniska enheten till förbesiktning. Inget arbete får påbörjas innan tekniska enheten har gett tillstånd för schaktning i kommunens mark. Den sökande är ansvarig för att kalla till slutbesiktning.

TA-plan (tillfällig trafikanordningsplan)

Ska markarbeten utföras, som påverkar framkomligheten eller trafiksäkerheten för gång-, cykel eller vägtrafik, krävs det en TA-plan.

Mer information finns på sidan Vägarbeten.

Ledningskollen

Vaxholm stad är anslutna till Ledningskollen.se Länk till annan webbplats..

Ledningskollen är en tjänst där aktörer som planerar för markarbeten får besked om vem som har olika typer av ledningar nedgrävda vid eller i närhet av ditt tänkta arbetsområde. Alla som utför markarbeten i Vaxholm stad skall anmäla sitt ärende i Ledningskollen.se.

Observera att sökande själv ansvarar för att ta reda på om övriga ledningsägare, som inte är anslutna till Ledningskollen.se, kan ha ledningar i området. Exempelvis el, tele, fjärrvärme, optofiber etc.

Återställning

Ytor för väg, plan och dylikt ska förses med samma typ av slitlager eller beläggning och ska utföras med minst samma bärighet och jämnhet som ytan hade före arbetenas påbörjande. Detta innebär att tekniska enheten ställer platsspecifika krav på återställning vid varje schaktning.

Standardlösning är att återställning alltid ska ske minst 30cm utanför schaktkanten med beläggningskant i raka linjer så att rektangulära ytor uppstår, se bild 1:

Återställningskrav, bild 1

Återställningskrav, bild 1

Om beläggningens lager är tvådelad i ett AG ochett ABT/ABS ska AG läggas 30cm utanför schaktkant och anslutningsfräsning ska göras minst 20cm utanför denna yta till intilliggande skarv innan toppen beläggs med ABT/ABS, se bild 2 och bild 3:

Återställningskrav, bild 2

Återställningskrav, bild 2

Återställningskrav, bild 3

Återställningskrav, bild 3

Skarvar över smala schakter får inte förläggas med mindre än 1 meters avstånd emellan. Efter asfalteringen ska asfaltsskarvar förseglas.

Det åligger ledningsägaren (den som söker tillstånd) att utföra återställningsarbetet, till en komplett och fullt återställd yta. Undantag kan göras i särskilda fall om vägbanan redan är märkbart skadad i uppbyggnaden.

Garantitid gäller under 5 år efter färdigställt arbete, exempelvis om sättningar eller ojämnheter uppkommer i återställningen.

Har du frågor eller vill ha en dialog gällande återställningskraven i Vaxholms stads gator är du välkommen att kontakta tekniska enheten.

Avtal för ledningar

Ska du lägga ner nya ledningar i stadens mark eller saknar markavtal för befintliga ledningar krävs avtal för att du ska ha rätt att ha kvar dina ledningar i stadens mark.

Antingen ingår de juridiska personerna ett civilrättsligt avtal om markupplåtelse eller så upprättas ett avtalsservitut om du som söker har en fastighet som har ett väsentligt behov av ledningen. I vissa fall föredrar Vaxholms stad att juridiska personer söker ledningsrätt för sina ledningar.

Kontakta tekniska enheten då behov av markavtal föreligger.

Upplåtelse av allmän plats

För markupplåtelse krävs i allmänhet polismyndighetens tillstånd. Polismyndigheten kan endast lämna tillstånd till upplåtelse om markens ägare eller förvaltare gett sitt tillstånd varför polismyndigheten skickar ansökan på remiss till markägaren/förvaltare.

Tekniska enheten är stadens förvaltare av gatumark, vilket innebär att enheten kan upplåta mark när gatumark behöver tas i anspråk för olika anläggningsarbeten. Tillstånd för detta söks direkt av Polisen Länk till annan webbplats..