Parkeringstillstånd rörelsehindrad

Här finner du information om hur du ansöker om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas för:

  • förare – som själva kör ett fordon
  • passagerare – som har ett betydande tillsynsbehov utanför fordonet

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

För passagerare görs även bedömningen utifrån passagerarens tillsynsbehov utanför fordonet. Passageraren ska inte ensam kunna invänta föraren medan denne parkerar fordonet. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder vid målpunkten och därefter parkera bilen enligt vanliga parkeringsregler. Möjlighet att stanna och parkera en stund även där parkeringsförbud råder vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras i 11 kap. 9 § trafikförordningen, där en generell dispens finns utan särskilt tillstånd.

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Vid förlängning ska ny ansökan göras. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.

Var gäller tillståndet?

För tillståndet gäller följande enligt 13 kap. 8 § Trafikförordningen:

Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger:

  • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
  • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar
  • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats ska iakttas
  • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag, exempelvis lastplats. Särskilda regler gäller på privat mark, exempelvis parkeringsgarage och tomtmark. Då gäller tillståndet endast på anvisade platser.

I Vaxholm gäller inte parkeringstillstånd för rörelsehindrad på Ö-bo parkeringen.

Ett tillstånd får återkallas om förutsättningarna för tillståndet enligt 13 kap. 8 § första stycket TraF inte längre finns eller om tillståndet inte används på föreskrivet sätt.

Ansöka om tillstånd

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Vaxholms stad kan ansöka om parkeringstillstånd. För att ansökan ska kunna behandlas ska den vara komplett ifylld och med läkarintyg. När du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad samtycker du till att kontakt kan tas med intygsskrivande läkare och förtroendeläkare.

Ansökan görs med blanketten Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad (pdf)PDF.

Blanketten skickas till:
Vaxholms stad
Tekniska enheten
185 83 Vaxholm