Informationsträff om Resarö mitt.

Vaxholms stad bjuder in till informationsträff om stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt, torsdag 30 mars i Resarö skola.

 

Stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt (detaljplan 382) är under genomförande. I detaljplanen föreslås flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder, bland annat utbyggnad av gång- och cykelvägen på Överbyvägen och en cirkulationsplats (rondell) vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen.

Detaljplanen ska också underlätta för permanentboende, bibehålla områdets bebyggelsekaraktär och ge möjligheter till ny bostadsbebyggelse.

Under informationsmötet presenteras vad som gjorts sedan detaljplanen fick laga kraft, vad som pågår just nu och vad som planeras framåt. Tjänstepersoner från Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att vara på plats och informera om projektet.

Vi vill påminna om att projektet är ännu i ett tidigt skede. Just nu pågår lantmäteriförrättningar och planering och projektering av gång- och cykelväg och övrig trafikinfrastruktur. Markanvisning för framtida bostadsbyggande är ännu inte påbörjad och det är ännu inte klart hur området kommer att se ut när det är klart.

Informationsträffen kommer att följas av ett öppet hus i början av sommaren 2023 då projektet kommit längre och fler underlag är klara.

När: torsdag 30 mars klockan 18.00–18.45.

Var: Resarö skolas matsal (Överbyvägen 1A, 185 94 Vaxholm).

Hur: Alla är välkomna i mån av plats. Ingen föranmälan krävs.

Kontaktinformation

Arrangör Vaxholms stad

Adress Resarö skolas matsal Överbyvägen 1A, Vaxholm

Datum och tid 2023-03-30 kl.