Föreningar och barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen som lag ska stärka barns mänskliga rättigheter i praktiken.

Lagändringen innebär ett förtydligande av att rättstillämpare så som myndigheter och domstolar är skyldiga att beakta barnkonventionen vid alla åtgärder och beslut som rör barn. Men även ni föreningar ska bedriva en verksamhet som utgår från barnkonventionens intentioner.

Nedan har vi samlat information och material som kan vara ett stöd när ni ska säkerställa att er förenings verksamhet går i linje med barnkonventionen.

Barnkonventionens innehåll

Barnkonventionen består av 54 artiklar som ska ses som en odelbar helhet. Men det finns fyra grundläggande principer som kan ses som pelarna som alla artiklar vilar på och som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn.

Grundläggande principer:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska barnets bästa beaktas.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Misstanke om barn som far illa

En av de grundläggande principerna i barnkonventionen är alla barns rätt till liv och utveckling. Vi vuxna i samhället behöver ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa att inget barn far illa. Som vuxen i en förening kan det vara just du som uppmärksammar att ett barn far illa.

Vid misstanke om att ett barn far illa, kontakta enheten för barn- och ungdom via växeln i Vaxholms stad.
Telefonnummer: 08-541 708 00

Registerutdrag

Sedan den 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och som har direkt kontakt med barn. För att läsa mer om registerutdrag och hjälp med hur det går till, läs på Riksidrottsförbundets hemsida Frågor och svar om registerutdrag Länk till annan webbplats..

Mer information