Naturreservat

Det finns två naturreservat i Vaxholms stad. Kullö naturreservat bildades av kommunen år 2004 tillsammans med förvaltaren Kullö reservatsförening. Länsstyrelsen har även inrättat ett statligt naturreservat på större delen av Bogesundslandet.

Kullö naturreservat

Västra delen av Kullön är kommunens första naturreservat. Syftet med Kullö naturreservat är att tillgodose behovet av områden för närrekreation. Besökare ska kunna ta del av områdets olika skiftande karaktärer. Syftet är också att bevara de värdefulla livsmiljöerna som det gamla kulturlandskapet har gett upphov till.

De igenväxta ängarna ska öppnas upp och återställas till öppet landskap. Området omfattas av 300 m strandskydd. I området finns flera nyckelbiotoper samt flera naturvärdesobjekt. Naturreservatet förvaltas av Kullö reservatsförening i samråd med ett naturvårdsråd, där Vaxholms stad ingår.

Bogesunds naturreservat

Bogesundslandet är sedan år 2015 naturreservat. Syftet med naturreservatet är att bevara ett stort och välbesökt friluftsområde, men också att vårda de avsnitt av värdefull natur som finns i området.

Området är ett attraktivt besöksmål för många natur- och friluftsintresserade och är värt ett besök för dig som gillar att koppla av med promenader, bär- och svampplockning eller besöka Bogesunds slott.

Inom reservatet finns det ett nät av markerade vandringsleder och ridstigar. Terrängcykling är tillåtet på vissa anvisade leder. Det finns även flera iordningställda badplatser och en rad rastplatser med eldstäder och vindskydd.

Kartor och broschyrer fylls på kontinueligt av Vaxholms stad, året runt.

Skötsel

Vid frågor eller synpunkter om reservatets skötsel kontakta Statens fastighetsverk.
E-post: skogsbruk@sfv.se

Ny märkning längs vandringslederna

Leder som korsar eller tangerar varandra kommer från och med nu att vara markerade med olika färger. De gamla plåtrektanglarna försvinner och ersätts successivt av färgmarkeringar på träd. Ibland kan tillfällig märkning med snitsel förekomma. Vilka färger som kommer att gälla för de olika lederna ser du i uppställningen här nedan.

Var uppmärksam på pilar och information uppsatta vid skyltar och på informationstavlor!

  • Nässeldalsrundan - blå
  • Lilla Ladviksrundan - blå
  • Askrikerundan - röd
  • Frösviksrundan - röd
  • Lilla Slottsrundan - röd
  • Stortallsrundan - orange
  • Stora Slottsrunda - orange
  • Dammstakärrsrundan - orange

Mer information

Bogesundslandet