Avgifter och regler, abonnemang

Fastighetsägare i Vaxholms stad är skyldiga att betala renhållningsavgift i form av avfallstaxa. Avfallstaxan ska täcka kostnader för bland annat drift och planering av avfallshämtning.

Generella bestämmelser

Renhållningsavgiften är årlig och bestämd till det belopp som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för renhållningen.

Den fasta grundavgiften täcker bl.a. in kostnader för: miljöstationer, grovavfallskampanj, återvinningscentralen på Eriksövägen, administration, genomförande av renhållningsordning, drifttillsyn, upphandling, abonnentinformation, kundtjänst, fakturering och planering för den framtida avfallshanteringen.

Den rörliga eller fasta insamlings- och behandlingsavgiften omfattar kostnader för tömning av behållare, omlastning samt transport och behandling av avfallet.

Avgiften ska erläggas till Vaxholmsvatten AB och avser perioden 1 januari - 31 december. Fakturering sker kvartalsvis. Om betalning uteblir kan hämtfrekvensen dras ned till lägsta möjliga nivå.

Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare i Vaxholm stad. Fastighetsinnehavare är de som äger en fastighet eller ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare anses vara fastighetsägare.

Skyldigheten att betala avgift kan efter överenskommelse mellan Roslagsvatten AB och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, överlåtas till nyttjanderättshavare.

Kontaktinformation

För mer detaljerad information om storleken på respektive avgift, kontakta Roslagsvatten.

Telefonnummer:08-540 835 00

Ändrade hämtningsförhållanden såsom ändrad placering och storlek på behållare skall anmälas till Roslagsvatten.

Telefonnummer: 08-540 835 00
E-post: avfall@roslagsvatten.se