Avgifter och regler, abonnemang

Fastighetsägare är skyldiga att betala avgifter för avfallstjänsterna i enlighet med beslutad avfallstaxa. Avgifterna ska täcka kostnader för hämtning, drift av mottagningsnaläggningar och planering och utveckling av av avfallsverksamheten.

Generella bestämmelser

Avgiften består av en fast grundavgift som alla måste betala samt en insamlings- och behandlingsavgift som varierar beroende på vilket abonnemang som väljs.

Grundavgiften ska täcka kostnader för återvinningscentralen på Eriksövägen, grovavfallskampanjer i skärgården, administration och kundtjänst, upphandling av transporter och mottagningsanläggningar samt planering och utveckling av avfallshanteringen.

Insamlings- och behandlingsavgiften ska täcka kostnader för tömning av behållare, omlastning samt transport och behandling av avfallet.

Kontaktinformation

För mer information om avgifter och abonnemang, kontakta Roslagsvatten.

Telefonnummer:08-540 835 00

E-post: avfall@roslagsvatten.se