Torg och allmänna platser

Vaxholms stads torg och allmänna platser är till för alla. Tekniska enheten driftar och förvaltar dessa allmänna ytor och kan vid förfrågan upplåta ytor till annat än vad platsen är avsedd för.

Upplåtelse av allmän plats

Med allmän plats eller offentlig plats, som det också kallas, menas gator, vägar, torg, parker eller likande som är redovisade som allmän plats i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Till allmänna platser kan också fritidsområden, golfbanor, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, parkeringsplatser  och begravningsplatser räknas.

Ansökan om tillstånd

Det krävs ofta tillstånd för att få använda allmän plats för offentlig tillställning eller allmän sammankomst.

Du som har för avsikt att använda allmän plats för till exempel olika typer av evenemang, försäljning, skyltning, uteservering, uppställning av container eller byggställning måste söka polistillstånd hos polisens tillståndsenhet i Stockholms län. Tillståndsansökan, polisen Länk till annan webbplats.

Kostnad för ansökan om tillstånd

Polisen

Polisen tar ut en avgift för handläggning av ärendet, se polisens hemsida. Även om du får avslag på din ansökan tas avgiften ut. Polisens tillståndsenhet skickar sedan ansökan till Vaxholms stad som ska lämna yttrande i frågan.

Vaxholms stad

Vaxholms stad tar ut avgift för upplåtelse av allmän plats. Avgifterna beslutas i kommunfullmäktige varje år och ska betalas för ansökt period även om ytan inte tas i anspråk.

Läs mer om årets gällande taxor i dokumentet Vaxholms stads taxor och avgifter under avsnittet Upplåtelse av allmän platsmark i punkt 4.4