Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje läsår. För att få ett beslut innan skolstart måste du ansöka senast den 20 maj. Sent inkomna ansökningar kan ha långa handläggningstider. Du ansöker via Vaxholms stads e-tjänster.

På ansökningssidan i e-tjänsten hittar du också till förhandsprövning. Där finns möjlighet att förhandspröva  skolskjuts utifrån kriterier om avstånd.

Observera att inför läsåret 2019/2020 har nya riktlinjer tagits fram för skolskjuts och elevresor.

Ansöka om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts via Vaxholms stads e-tjänster. Du hittar ansökningstjänsten under Barn och utbildning. Ansök om skolskjuts, e-tjänstlänk till annan webbplats

På ansökningssidan i e-tjänsten hittar du också länk till förhandsprövning. Där har den som är intresserad möjlighet att förhandspröva om skolskjuts anordnas från sin hemadress.

Elevresor (gäller elever i gymnasiet)

 • Elever i gymnasiet får busskort utdelade av respektive skola och behöver inte ansöka om det.
 • Elever i behov av båtkort/ö-kort kan ansöka om detta i e-tjänsten.
 • Elever i gymnasiet beviljas inte längre taxi på grund av särskilda skäl.
 • Utbildningsförvaltningen kommer däremot att ersätta eleverna för färdtjänstkostnader upp till högkostnadsskyddet.

Rutinen ser ut såhär:

 1.  Ansök om färdtjänst.
 2. Om eleven beviljas färdtjänst för resor till gymnasieskolan betalar vårdnadshavaren färdtjänsträkningen.
 3. Därefter skickar vårdnadshavare kvitto/kopia på betald räkning till utbildningsförvaltningen, samt uppgifter om bank, kontonummer, namn på kontohavare och adress.

Uppgifterna postas till:
Utbildningsförvaltningen (skolskjuts)
Eriksövägen 27
185 83 Vaxholm

Utbildningsförvaltningen ersätter i efterhand vårdnadshavare för utlägget för färdtjänst.

Skolskjuts (gäller elever i grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola)

Om eleven är folkbokförd i Vaxholms stad och behöver resa mellan skolan och hemmet kan skolskjuts beviljas om det behövs på grund av:

 • färdvägens längd
 • trafikförhållanden och elevs trafikmognad
 • funktionsnedsättning hos elev
 • eller annan särskild omständighet

För att erhålla skolskjuts när kriterier om trafikförhållanden och särskilda skäl inte uppfylls gäller att gångavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst:

2 km för elev i förskoleklass samt åk 1-3
3 km för elev i åk 4-6
4 km för elev i åk 7-9

Vaxholms stads riktlinjer för skolskjuts (pdf)PDF är underlag för bedömning.

Ansökan görs via Vaxholms stads e-tjänst. Du hittar ansökan under Barn och utbildning. Ansökan om skolskjuts, e-tjänstlänk till annan webbplats

Vid frågor om skolskjuts, vänligen kontakta oss via e-post: skolskjuts@vaxholm.se.

Skolskjutsens genomförande

Skolskjuts beviljas i första hand genom resor med kollektiva färdmedel och endast i undantagsfall med särskilt anordnad skolskjuts med taxi.

SL-kort
SL-kort kan beviljas på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden eller särskilda skäl.

Ö-kort
För boende på samtliga öar utom Tynningö tillhandahålls skolskjuts genom Ö-kort. Ö-korten har en giltighetsperiod på ett kalenderår (december-december). Berättigade till Ö-korten har fått information från utbildningsförvaltningen om att göra en ansökan via Waxholmsbolagets hemsida för kalenderåret 2019. Waxholmsbolaget skickar sedan Ö-korten till er folkbokföringsadress.

Elever boende på Tynningö - ungdomsbiljett för båt
Elever bosatta på Tynningö kan ansöka om skolskjuts med båt, ungdomsbiljetter (även kallade båtkort). Ungdomsbiljetterna gäller i sex månader. Ansökan krävs dock endast för ett läsår i taget. Beviljat båtkort skickas ut till berättigade elevers folkbokföringsadress i god tid innan terminsstart. Var uppmärksam på att båtkortet måste aktiveras inom 60 dagar för att vara giltigt under hela terminen. Kortet aktiveras när det används första gången.

För mer information vänligen kontakta Waxholmsbolagetlänk till annan webbplats.
Telefonnummer : 08-600 10 00

Taxi
Taxi kan beviljas för svåra trafikförhållanden för adresser inom kommunen. Taxi kan även beviljas på grund av funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Taxi kan i vissa fall beviljas till skolor utanför kommunen.

Telefonnummer: 08-632 90 50
E-post: planering@sverigetaxi.se

Ekonomisk ersättning
I sällsynta fall kan ekonomisk ersättning beviljas när skjuts med allmän linjetrafik eller särskild skolskjuts inte kan anordnas. En överenskommelse görs med utbildningsförvaltningen om så kallad självskjuts med egen bil eller båt.

Resor på grund av olycksfall eller tillfällig funktionsnedsättning
Ansökan om skolskjuts med taxi vid skada på grund av olycksfall görs hos det försäkringsbolag som Vaxholms stad har avtal med.

Elev som på grund av planerad operation eller sjukdom tillfälligt blir funktionsnedsatt i upp till 4 veckor är inte berättigad till skolskjuts. I dessa fall är det elevens egen försäkring som ska finansiera skolskjutsen. Om egen försäkring saknas är det vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till och från skolan.

Om en tillfällig funktionsnedsättning överstiger 4 veckor kan skolskjuts beviljas av utbildningsförvaltningen. Ansökan ska då ha kommit in i god tid i e-tjänsten på Vaxholms stads hemsida. Vårdnadshavare ska även ha postat läkarintyg till utbildningsförvaltningen som styrker behovet.

Villkor för resan

Borttappat färdbevis
Vårdnadshavare eller elev ska registrera elevens accesskort på ”Mitt SL” på www.sl.se, för att omfattas av SL:s förlustgaranti. Vaxholms stad ersätter inte förlorade färdbevis.

Ändrade förhållanden
Beslutet om skolskjuts kan omprövas i de fall omständigheterna förändras. Ändring av folkbokföringsadressen kan medföra att rätten till skolskjuts upphör under pågående läsår. Elever och vårdnadshavare har informationsskyldighet gentemot Vaxholms stad vid sådana ändrade förhållanden.

Ansvar för res- och väntetider
Långa res- och väntetider ska om möjligt undvikas och måste avvägas med hänsyn till planering och samordning av skolskjutsverksamheten. Skolan ansvarar för de elever som kommer med taxiskolskjuts eller ordinarie SL-tur från det att de kommer till skolan.

Elever ska i möjligaste mån inte behöva vänta på skolan i mer än 60 minuter per dag. Undantag kan göras med hänsyn till ekonomiska och organisatoriska skäl kopplade till samordning av skolskjuts och befintlig kollektivtrafik.

Väntetider som uppstår tillfälligt, till exempel på grund av inställda lektioner eller liknande, berättigar inte till ombokad skolskjuts.

Förskola, fritidshem och fritidsklubb
Förskolebarn och elever som deltar i fritidshems- och fritidsklubbsverksamhet omfattas inte av skollagens bestämmelser om skolskjuts. Förskolebarn och elever som åker till och från fritidshemmet eller fritidsklubben är därmed inte berättigade till skolskjuts. Elevens ordinarie skolschema är utgångspunkt vid bedömningen av rätten till skolskjuts.

Ansvar för avbokning och försening
Skolskjuts med taxi ska avbokas senast en timme före bokad avresa. Om taxin inte avbokas räknas denna som missad skolskjuts.

Om en elev missar skolskjutsen på morgonen är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till skolan.

Om en elev på grund av undervisningen missar skolskjutsen på eftermiddagen är det skolans ansvar att ordna hemtransport för eleven. Extra skolskjuts får inte beställas.

Om en elev missar bokad skolskjuts vid fler än fem tillfällen per termin kan behov av skolskjuts omprövas.

Resa med taxi
Ändring av schema ska kommuniceras av skoladministratör eller annan kontakt på skolan till utbildningsförvaltningen. När utbildningsförvaltningen godkänt ändringen har Sverigetaxi 3 arbetsdagar på sig att planera om turen.

Tillfälliga avbokningar meddelar vårdnadshavaren till Sverigetaxi senast en timme innan aktuell tur. Observera att avbokning av tur måste ske när elev inte nyttjar taxi. Vid mer än 5 missade turer som inte avbokats kan behov av taxi omprövas under pågående termin.

Permanent avbokning av taxi meddelas till utbildningsförvaltningen via skolskjuts@vaxholm.se.

Vid nybeställning kommer Sverigetaxi att kontakta vårdnadshavare om tid för hämtning. Vid ändringar under terminen är det vårdnadshavares ansvar att kontakta Sverigetaxi för att få information om ny hämtningstid.

Vid ändring av schematid ska skoladministratören kontakta Utbildningsförvaltningen som då godkänner ändringen av tur. Informationen tas sedan vidare till Sverigetaxi.

Vid resor med taxi ska eleven hämtas och lämnas vid i beställningen angivna platser. Elev ska inte resa i fordon mer än 25 minuter längre än den direkta resan mellan hämtnings- och lämningsplats.

Elev ska inte vänta mer än 30 minuters i anslutning till start och slut av skolan. Längre väntetid kan i vissa fall accepteras på grund av samplanering i enlighet med riktlinjerna.