Skolskjuts

Här får du information om ansökan av skolskjuts och vilka riktlinjer som gäller i Vaxholms stads .

Ansökan om skolskjuts för läsår 2021/2022 är nu öppen. En ny ansökan ska göras inför varje läsår. För att få beslut innan skolstart måste du ansöka senast den 20 maj. Sent inkomna ansökningar kan ha långa handläggningstider.

Ansök om skolskjuts via Vaxholms stads e-tjänster Länk till annan webbplats., under Barn och utbildning, skolskjuts. Där finns också möjlighet att förhandspröva skolskjuts utifrån kriterier om avstånd. Ansökan om skolskjuts för innevarande läsår är fortfarande möjligt, byt då läsår i ansökan.

Du behöver numera BankID för att ansöka. Kontakta oss om du inte har BankID.

Skolskjuts (gäller elever i grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola)

Om eleven är folkbokförd i Vaxholms stad och behöver resa mellan skolan och hemmet kan skolskjuts beviljas om det behövs på grund av:

 • färdvägens längd
 • trafikförhållanden och elevs trafikmognad
 • funktionsnedsättning hos elev
 • eller annan särskild omständighet

För att erhålla skolskjuts när kriterier om trafikförhållanden och särskilda skäl inte uppfylls gäller att gångavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst:

 • 2 km för elever i förskoleklass samt årskurs 1-3
 • 3 km för elever i årskurs 4-6
 • 4 km för elev i årskurs 7-9

För att förstå hur bedömningen av elevens trafikmognad görs, läs Vaxholms stads riktlinjer för skolskjuts (pdf) Öppnas i nytt fönster..

Skolskjutsens genomförande

Skolskjuts beviljas i första hand genom resor med kollektiva färdmedel och endast i undantagsfall med taxi.

SL-kort

SL-kort kan beviljas på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden eller särskilda skäl. Beviljat SL-kort skickas ut till berättigade elevers folkbokföringsadress.

Ö-kort

För boende på samtliga öar utom Tynningö tillhandahålls skolskjuts genom ö-kort. ö-korten har en giltighetsperiod på ett kalenderår (december-december). Berättigade till ö-korten gör en ansökan via Waxholmsbolagets hemsida. Waxholmsbolaget skickar sedan ö-korten till er folkbokföringsadress.

Båtkort

Elever bosatta på Tynningö kan ansöka om skolskjuts med båtkort. Många elever behöver även åka buss och kan då också ansökna om SL-kort. Numera gäller SL-kortet på Waxholmsbåtarna under större delen av läsåret. Båtkort tillhandahålls för de perioder eller turer SL-kortet inte gäller. Beviljat båtkort skickas ut till berättigade elevers folkbokföringsadress. Var uppmärksam på att båtkortet måste aktiveras inom 60 dagar för att vara giltigt. Kortet aktiveras när det används första gången.

För mer information om båtkort vänligen kontakta Waxholmsbolaget Länk till annan webbplats.
Waxholmsbolagets telefonnummer : 08-600 10 00

Taxi

Taxi kan beviljas för svåra trafikförhållanden för adresser inom kommunen. Taxi kan även beviljas på grund av funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Taxi kan i vissa fall beviljas till skolor utanför kommunen.

Telefonnummer: 08-632 90 50
E-post: planering@sverigetaxi.se

Ekonomisk ersättning

I sällsynta fall kan ekonomisk ersättning beviljas när skjuts med kollektivtrafik eller särskild skolskjuts inte kan anordnas. En överenskommelse görs med utbildningsförvaltningen om så kallad självskjuts med egen bil eller båt.

Resor på grund av olycksfall eller tillfällig funktionsnedsättning

Ansökan om skolskjuts med taxi vid skada på grund av olycksfall görs hos det försäkringsbolag som Vaxholms stad har avtal med.

Elev som på grund av planerad operation eller sjukdom tillfälligt blir funktionsnedsatt i upp till 4 veckor är inte berättigad till skolskjuts. I dessa fall är det elevens egen försäkring som ska finansiera skolskjutsen. Om egen försäkring saknas är det vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till och från skolan.

Om en tillfällig funktionsnedsättning överstiger 4 veckor kan skolskjuts beviljas av utbildningsförvaltningen. Ansökan ska då ha kommit in i god tid i e-tjänsten på Vaxholms stads hemsida. Vårdnadshavare ska även ha postat läkarintyg till utbildningsförvaltningen som styrker behovet.

Villkor för resan

Borttappat färdbevis

Vårdnadshavare eller elev ska registrera elevens accesskort på ”Mitt SL” på www.sl.se, för att omfattas av SL:s förlustgaranti. Vaxholms stad ersätter inte förlorade färdbevis.

Ändrade förhållanden

Beslutet om skolskjuts kan omprövas i de fall omständigheterna förändras. Ändring av folkbokföringsadressen kan medföra att rätten till skolskjuts upphör under pågående läsår. Elever och vårdnadshavare har informationsskyldighet gentemot Vaxholms stad vid sådana ändrade förhållanden.

Ansvar för res- och väntetider

Långa res- och väntetider ska om möjligt undvikas och måste avvägas med hänsyn till planering och samordning av skolskjutsen. Skolan ansvarar för de elever som kommer med taxiskolskjuts eller ordinarie SL-tur från det att de kommer till skolan.

Elever ska i möjligaste mån inte behöva vänta på skolan i mer än 60 minuter per dag. Undantag kan göras med hänsyn till ekonomiska och organisatoriska skäl kopplade till samordning av skolskjuts och befintlig kollektivtrafik.

Väntetider som uppstår tillfälligt, till exempel på grund av inställda lektioner eller liknande, berättigar inte till ombokad skolskjuts.

Förskola, fritidshem och fritidsklubb

Förskolebarn och elever som deltar i fritidshems- och fritidsklubbsverksamhet omfattas inte av skollagens bestämmelser om skolskjuts. Förskolebarn och elever som åker till och från fritidshemmet eller fritidsklubben är därmed inte berättigade till skolskjuts. Elevens ordinarie skolschema är utgångspunkt vid bedömningen av rätten till skolskjuts.

Ansvar för avbokning och försening

 • Skolskjuts med taxi ska avbokas senast en timme före bokad avresa. Om taxin inte avbokas räknas denna som missad skolskjuts.
 • Om en elev missar skolskjutsen på morgonen är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till skolan.
 • Om en elev på grund av undervisningen missar skolskjutsen på eftermiddagen är det skolans ansvar att ordna hemtransport för eleven. Extra skolskjuts får inte beställas.
 • Om en elev missar bokad skolskjuts vid fler än fem tillfällen per termin kan behov av skolskjuts omprövas.

Resa med taxi

 • Utbildningsförvaltningen lägger beställning med start- och sluttider till Sverigetaxi. Tiderna baseras på elevens schema som meddelas till oss av skolan.
 • Vårdnadshavare kontaktar Sverigetaxi en vecka innan skolstart för att få reda på tid och plats för taxiresorna. Vårdnadshavare kontaktar även Sverigetaxi för att få reda på eventuella ändrade tider p.g.a. schemaändringar. Telefon 08- 632 90 50 eller e-post planering@sverigetaxi.se.
 • Skolan kontaktar utbildningsförvaltningen om det blir några schemaändringar under läsåret. Vid schemaändringar behöver Sverigetaxi 3 arbetsdagar på sig att planera ändring av tur.
 • Tillfälliga avbokningar meddelar vårdnadshavaren till Sverigetaxi senast en timme innan bokad tur via telefon 08- 632 90 50 eller e-post planering@sverigetaxi.se. Om taxin inte avbokas i tid räknas denna som missad skolskjuts. Om en elev missar bokad skolskjuts vid fler än fem tillfällen per termin kan behov av skolskjuts omprövas. Omfattningen av skolskjuts kan därmed minska eller upphöra.
 • Om en elev missar sin morgontur till skolan ställs eftermiddagsturen hem från skolan in per automatik.
 • Vårdnadshavare kontaktar utbildningsförvaltningen på skolskjuts@vaxholm.se om resor med taxi ska avslutas permanent, avslutas en längre period eller vid övriga frågor.

Elevresor (gäller elever i gymnasiet)

 • Elever i gymnasiet får busskort utdelade av respektive skola och behöver inte ansöka om det.
 • Elever i behov av båtkort/ö-kort kan ansöka om detta i e-tjänsten.
 • Elever i gymnasiet beviljas inte taxi.
 • Utbildningsförvaltningen kan ersätta elever för färdtjänstkostnader upp till högkostnadsskyddet.

Rutinen ser ut såhär:

 1.  Ansök om färdtjänst.
 2. Om eleven beviljas färdtjänst för resor till gymnasieskolan betalar vårdnadshavaren färdtjänsträkningen.
 3. Därefter skickar vårdnadshavare kvitto/kopia på betald räkning till utbildningsförvaltningen, samt uppgifter om bank, kontonummer, namn på kontohavare och adress.

På sidan Färdtjänst hittar du mer information

Uppgifterna postas till:

Utbildningsförvaltningen (skolskjuts)
Eriksövägen 27
185 83 Vaxholm

Utbildningsförvaltningen ersätter i efterhand vårdnadshavare för utlägget för färdtjänst.

Kontaktinformation

Vid frågor om skolskjuts, vänligen kontakta oss via e-post: skolskjuts@vaxholm.se.